Nettsider med emneord «Antisemittisme»

Publisert 18. mars 2021 13:32

HL-senteret er i gang med sin tredje holdningsundersøkelse som lanseres i 2022. Denne gangen studerer vi også unges holdninger til minoriteter.

Publisert 20. nov. 2020 15:50

Begrepet antisemittisme benyttes ulikt av forskjellige mennesker, men hva betyr det egentlig? 

Publisert 14. okt. 2020 14:09

– Det er en stor glede for HL-senteret å få det utlyste oppdraget om å lage en tredje holdningsundersøkelse om etniske og religiøse minoriteter. Gjennom tre kartlegginger av antisemittisme og muslimfiendtlighet i perioden 2011-2021 vil Norge nå kunne følge utviklingen i befolkningens holdninger over 10 år, sier direktør Guri Hjeltnes ved HL-senteret.

Publisert 16. des. 2015 11:56

Doktorgradsprosjektet Community, Boundaries and Meaning in Narratives of ‘the Jew’ among Muslims in Norway gjennomføres i perioden 2015–2020. Datagrunnlaget samles gjennom kvalitative intervjuer med muslimer i Norge.

Publisert 23. juni 2014 14:57

Høst 2014 og vår 2015 er seniorforsker Cora Alexa Døving gjesteforsker ved Berkeley, University of California. Her vil hun være del av forskningsprosjektet «Islamophobia Research and Documentation Project» ved Department of Near Eastern Studies. Døvings forskningsmessige bidrag vil bestå i følgende to studier: «Images of Muslims and Jews in international debates» og «Jews and Muslims: inter-group images»

Publisert 13. des. 2013 11:58

I perioden september 2013 til oktober 2017 samarbeider fire norske institusjoner –  HL-senteret, Jødisk museum i Oslo, Det Europeiske Wergelandsenteret og Falstadsenteret –  med Museum of the History of Polish Jews i Warszawa om prosjektet «Jewish Cultural Heritage».

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Antijudaisme var først og fremst et teologisk program i den nye kristne trosretningen som i sin tidlige fase prøvde å definere seg selv ved å avgrense seg fra jødedommen. Jødene ble kollektivt beskyldt for å være «vantro» og «Kristus-mordere». I en senere fase ble antijudaismen et politisk og ideologisk program for å sikre makt.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

«Det tredje riket» var nazistenes betegnelse på Tyskland under Hitler og det nasjonalsosialistiske partiets (NSDAP) ledelse. Den ideologiske bakgrunnen for «Det tredje riket» var troen på en overlegen tysk rase, en rase som ble hevdet å stå over andre folkeslag. Det tredje riket var fundert på et styresett og en ideologi som krevde konstant bekreftelse og entusiasme fra sin egen befolkning, og som tok i bruk sterke, symbolske virkemidler for å opprettholde massenes tilslutning.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Etter maktovertakelsen i 1933 siktet nasjonalsosialistenes politikk mot å utestenge jødene fullstendig fra det tyske samfunnet. Det såkalte «jødespørsmålet» skulle i første omgang løses gjennom «frivillig» emigrasjon eller systematisk fordrivelse. Rundt 2000 antijødiske lover og forordninger ble utformet, med det formål å jage de ca. 525 000 jødene i Tyskland ut av landet.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Begrepet antisemittisme benyttes ulikt av forskjellige mennesker, men felles for definisjonene er at det er snakk om negative forestillinger om jøder. Noen vil hevde at antisemittisme omfatter enhver form for fiendtlighet rettet mot jødene gjennom historien, enten den har vært religiøst eller sekulært begrunnet, mens andre bare bruker begrepet om den rasistiske jødefiendtligheten som vokste frem på slutten av 1800-tallet.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Natten mellom 9. og 10. november 1938 markerte et kuliminasjonspunkt i forfølgelsen av jødene i Hitler-Tyskland før krigsutbruddet. Flere tusen synagoger ble brent eller ødelagt, jødiske butikkvinduer ble slått i stykker, og jødiske butikker ble plyndret. Leiligheter eid av jøder ble rasert og beboerne mishandlet.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

Rasisme er forestillingen om at mennesker kan deles inn i forskjellige raser og at disse rasene kan plasseres i et hierarki. Rasismen rommer tanken om at disse forskjellige «rasene» er avgjørende for menneskelig ulikhet og menneskelige egenskaper. Begrepet «rase» ble introdusert som et vitenskapelig begrep på 1800-tallet, men regnes i dag for å være uten vitenskapelig verdi. 

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret ved Cora Alexa Døving gjennomførte i 2010 prosjektet «Anti-Semitism and Islamophobia».

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret har i perioden januar 2011 til desember 2012 gjennomført en kvalitativ undersøkelse av erfaringer knyttet til det å leve med jødisk identitet i Norge. Undersøkelsen er gjennomført av Cora Alexa Døving og Vibeke Moe.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

HL-senteret har  i perioden august 2010 – mai 2012 gjennomført en kvantitativ undersøkelse om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter.

Publisert 6. okt. 2011 09:34

«Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighet fra 1814-1940» var et tverrfaglig prosjekt i regi av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.