English version of this page

Jødisk historie og antisemittisme

HL-senterets forskning på jødisk historie og antisemittisme undersøker den funksjon som bilder av jøder har hatt i det norske samfunnet i en tidsperiode som spenner fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til i dag. Et hovedfokus ligger på kartlegging av de forestillinger og stereotypier om jøder som har eksistert og fortsatt eksisterer innenfor sentrale politiske, sosiale, religiøse og kulturelle institusjonelle rammer. Forskningen er tverrfaglig og har som målsetting å gi kunnskap om sentrale aspekter ved antisemittisme som historisk og aktuelt fenomen i Norge og slik befeste antisemittismeforskningen som et eget fagfelt her i landet.

Mens antisemittisme har lange historiske røtter i den kristne verden inkludert Norge, er det også et høyst aktuelt fenomen. Utforskningen av det historiske jødehatet skaper grunnlag for å forstå antisemittismen slik den fremtrer i vår samtid og gir samtidig en solid kunnskapsbasis for en sammenliknende kontrastering med beslektede fremmedfiendtlige og rasistiske fenomener.

Kontaktperson: Vibeke Moe