English version of this page

Community, Boundaries and Meaning in Narratives of ‘the Jew’ among Muslims in Norway

Doktorgradsprosjektet Community, Boundaries and Meaning in Narratives of ‘the Jew’ among Muslims in Norway gjennomføres i perioden 2015–2020. Datagrunnlaget samles gjennom kvalitative intervjuer med muslimer i Norge.

Prosjektet belyser blant annet betydningen som religiøse forestillinger og minoritetserfaringer har for relasjoner mellom jøder og muslimer.

Overordnede problemstillinger er:

  • Hvilke begrunnelser gis for ulike syn på jøder, og hvilke elementer kan på bakgrunn av dette sies å konstituere forestillinger om «jøden»?
  • På hvilke måter gjøres den israelsk-palestinske konflikten gjeldende for forestillingene?
  • Hvilken betydning har religion og religiøsitet som referanseramme for forestillingene?
  • Hvordan kommer antijødiske holdninger til uttrykk?
  • Hvilken betydning har tidligere erfaringer og historiske hendelser (jødeforfølgelser) for informantenes syn?

 

Emneord: Antisemittisme, Jøder, Muslimer, Holdninger, Intervjustudie
Publisert 16. des. 2015 11:56 - Sist endret 21. okt. 2020 13:05

Kontakt

Vibeke Moe

vibeke.moe@hlsenteret.no

tlf. 22 84 21 04 / 93 26 50 53