English version of this page

Community, Boundaries and Meaning in Narratives of ‘the Jew’ among Muslims in Norway (avsluttet)

Doktorgradsprosjektet Community, Boundaries and Meaning in Narratives of ‘the Jew’ among Muslims in Norway ble gjennomført i perioden 2015–2021. Prosjektet har vært tilknyttet Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, i tillegg til HL-senteret. 

Hva forteller muslimer i Norge om jøder og jødedom? Basert på 32 kvalitative, individuelle intervjuer har Vibeke Moe i sitt doktorgradsarbeid analysert fortellinger om jøder blant muslimer i Norge.

Avhandlingen Community, Boundaries, and Meaning in Narrative about Jews among Muslims in Norway ble levert høsten 2021. 

En felles religiøs arv og delt historie mellom jøder og muslimer har gjennom historien gitt opphav til representasjoner som vektlegger fellesskap og religiøse bånd, men også polemiske skildringer der hensikten har vært å markere grenser og å definere seg selv i motsetning til den Andre. I vår tid har den israelsk-palestinske konflikten dannet et viktig bakteppe for inntrykket av muslimsk-jødiske relasjoner og bidratt til polariserte fremstillinger. Antisemittiske handlinger begått av ekstremister har også bidratt til inntrykket av en primært konfliktfylt relasjon.

Dette doktorgradsprosjektet har utforsket konstruksjoner av fellesskap og grenser mellom muslimer og jøder. Et gjennomgående trekk i materialet er at jødenes historie i Europa og den moderne antisemittismens historie brukes som tolkningsnøkler for å forstå situasjonen til den muslimske minoriteten i dagens Europa. På samme måte utgjør informantenes minoritetserfaringer en referanseramme i forståelsen av den jødiske minoritetens situasjon i dag.

Mens hovedlinjer i tidligere forskning har fokusert på antisemittisme og en politisert debatt ofte har beskrevet forholdet mellom muslimer og jøder som motsetningsfullt, viser denne studien et nyansert bilde. Resultatene viser blant annet hvordan den religiøse forbindelsen mellom islam og jødedom og felles minoritetserfaringer kan danne utgangspunkt for forståelse og solidaritet mellom jøder og muslimer.

Emneord: Antisemittisme, Jøder, Muslimer, Holdninger, Intervjustudie
Publisert 16. des. 2015 11:56 - Sist endret 14. feb. 2022 13:53

Kontakt

Vibeke Moe

vibeke.moe@hlsenteret.no

tlf. 22 84 21 04 / 93 26 50 53