Rasisme før og nå: 20 år siden drapet på Benjamin Hermansen

I år er det 20 år siden drapet på Benjamin Hermansen. I året vi har lagt bak oss fikk den norske rasismedebatten nytt liv med Black Lives Matter-bevegelsen. I dette undervisningsopplegget får elevene se drapet på Benjamin i en historisk sammenheng, utvide sin forståelse for rasismebegrepet og oppleve seg selv som aktør i å bekjempe rasisme.

Minnesmerke over Benjamin Hermansen på Holmlia i Oslo. Foto: Harald Syse/ HL-senteret

Om økten

Les lærerveiledningen her.

Undervisningsopplegget består av tre deler:

 1. Innledning for å aktivere forkunnskaper om rasisme
 2. Hoveddel bestående av fire elevaktiviteter (gjør alle eller kun 1 og 4)
 3. Avslutning med reflekterende plenumssamtale

Tid: 1 - 4 undervisningsøkter

Utstyr: 

Innledning

Elevenes forkunnskaper (i plenum)

 • Innled med å få fram hva elevene forbinder med rasisme, for eksempel med et tankekart i plenum.
 • Ønsker du at elevene arbeider i grupper med begrepet anbafeler vi dette begrepsforsåelsesopplegget.
 • Snakk sammen om hva rasisme betyr

Hoveddel

Elevaktivitet 1 (i grupper)

Her skal elevene arbeide i grupper på fire med å analysere hendelser knyttet til rasisme i Norge.  

 • Gruppene skal sammen lese 3-4 hendelseskort som beskriver rasisme i Norge . 
 • Vis gjerne elevene hvordan de kan analysere hendelsene med å modellere med kortene "Benjamin Hermansen" og "Jobbsøkeren". 
 • Deretter analyserer elevene hendelsene i gruppene ved å bruke eget analyseskjema 

  Oppgavebeskrivelse til elevene: 
 1. Les kortet høyt sammen.
 2. Diskuter spørsmålene i analyseskjemaet og skriv ned svarene. Hvis det er uenighet på gruppa kan dere notere flere synspunkter, men gjør dette etter at alle på gruppa har fått begrunne sine meninger.
 3. Gjenta med de andre kortene dere har fått tildelt.
 • Oppsummering 
  Dersom klassen ikke skal gjøre elevaktivitet 2 og 3 nedenfor, kan dere nå oppsummere hendelseskortene i plenum. Gjennomgå gruppenes besvarelser. Trekk spesielt frem hendelser som elevene er uenig om enten innad på gruppene eller mellom gruppene.

 

Elevaktivitet 2: Sammenhenger (i grupper)

Elevene skal visualisere sammenhenger mellom de ulike hendelsene. De må kunne begrunne koblingene de har gjort.

Oppgavebeskrivelse til elevene:

 1. Legg en hvit tråd mellom hendelser dere mener handler om rasisme.
 2. Legg en svart tråd mellom hendelser der dere mener at «vanlige folk» også hadde et ansvar.
 3. Legg en grønn tråd mellom hendelser dere mener fortsatt er relevante i dag (for eksempel at problemet/årsaken til denne hendelsen fortsatt er gjeldende).

Snakk sammen om sammenhengene i plenum. Be elevene utdype begrunnelsene, oppfordre dem til å være konkrete når de peker på sammenheng og likheter. Diskuter eventuelle uenigheter, og legg vekt på å lytte til hverandres begrunnelser.

 

Elevaktivitet 3: Rangering (i grupper)

Når kortene er analysert, skal elevene rangere hendelsene på skalaen "ikke rasisme – hverdagslig rasisme – ekstrem rasisme".

 1. Lag en skala der «ikke rasisme» og «ekstrem rasisme» er ytterpunkter. Midt på skalaen plasserer dere «hverdagslig rasisme».
 2. Ta fram ett og ett kort og forsøk å bli enige om hvor på skalaen dere vil plassere kortet.
 3. Legg kort dere er uenig om i “kjøleskapet” (legg disse til side) for å ta det frem etter en gjennomgang i plenum.

Gjennomgang i plenum:

 • Diskuter de ulike gruppenes rangering i plenum. Be elevene begrunne plasseringene. Prioriter å snakke om kortene som gruppene har lagt i «kjøleskapet». Hva er de uenige om? Er det andre grupper som har enes om dette kortet? Hvilke argumenter har elevene for å plassere denne hendelsen?
 • Snakk sammen: Er det mindre viktig å motarbeide den hverdagslige rasismen enn den ekstreme? Begrunn. Hvordan kan det oppleves for den som blir utsatt? Hvilken form for rasisme er det mest av i Norge i dag, tror vi?

Elevaktivitet 4: Hva kan du gjøre? (individuelt/par)
Elevene skal nå jobbe videre individuelt eller i par. I oppgave 1 kan elevene lage tankekart, Padlet eller annet.

 • Elevene drøfter i par/ arbeider individuelt og skriver notater: 
 1. Hvilke muligheter har du for å forhindre (stoppe?) rasisme? Hva har du lyst til å gjøre?
 2. Velg ut et hendelseskort som betyr noe for deg, og som du kan tenke deg å gjøre noe med.
 • Del ut arbeidsarket "Hvordan skape endring?" til elevene.
  Elevene skal nå reflektere over hvilke muligheter de har for å påvirke med utgangspunkt i problematikken i dette hendelseskortet. La elevene dele sine refleksjoner i plenum.

Avslutning

Den avsluttende refleksjonen kan gjøres på mange måter. Arbeidet kan også følges opp med mer fokus på hva elevene kom frem til i de fire ulike elevaktivitetene. 

Forslag til oppsummerende refleksjoner og samtaler i plenum:

 • Rasisme = rasist? Diskuter om man kan ha rasistiske holdninger eller ytre seg/handle rasistisk uten å være rasist. La elevene begrunne meningene sine og komme med eksempler.
 • Gjenta øvelsen fra innledningen: Hva er rasisme/hva forbinder du med rasisme? Er det noen som har fått noen nye tanker om hva rasisme er, eller hva som kan være rasistisk i løpet av undervisningen?


Forslag til videre arbeid

 • Lag en felles definisjon av rasisme.
 • La elevene lage en multimodal fremstilling med egenformulert definisjon, eksempler/avisutklipp på ulike rasistiske hendelser og noen punkter/rasismevettregler som alle kan følge.
 • La elevene selv skrive hendelseskort og analysere disse i analyseskjemaet. 
 • Gjennomgå elevenes svar fra elevaktivitet 4, og se om det er noen av disse som dere sammen kan sette ut i livet.

 

Publisert 25. jan. 2021 12:28 - Sist endret 25. jan. 2021 12:28