Folkemord og fagfornyelsen

På grunn av koronakrisen er HL-senterets lærerkurs 27. april digitalisert. Siden mange lærere er opptatt med hjemmeundervisning, legger vi ut opptak slik at kan alle se foredragene ved anledning - også de som ikke var påmeldt i utgangspunktet. Lærerkurset retter fokus både på selve fagfornyelsen og undervisning av folkemord, politisk ideologi og konspirasjonsteorier. 

Program

Claudia Lenz:

Tverrfaglige innganger for å bygge en kritisk forståelse av folkemordsdynamikk

Del 1

Del 2

Claudia Lenz er professor i samfunnsfag med vekt på forebygging av antisemittisme og rasisme på MF vitenskapelig høyskole. Hennes viktigste arbeids- og forskningsområder er minnekultur, historiepolitikk og historiebevissthet, fordommer og gruppefiendtlighet og demokrati og medborgerskap i skolen. På historiedidaktikkfeltet er hun opptatt av hvordan minne- og fortidsbearbeidning bidrar til utvikling og forhandling av identitet, deltagelse og maktrelasjoner på individ- og gruppenivå. Andre forskningsfelt er om fordoms- og andregjøringsmekanismer og hvordan fordommer og gruppefiendtlighet motarbeides på forskjellige samfunnsnivå.

 

 

Asbjørn Dyrendal:

Konspirasjonsteorier og kritisk tenkning

Del 1

Del 2

 

Asbjørn Dyrendal er religionshistoriker og professor ved Institutt for arkeologi og religionsvitenskap ved NTNU. Forskningsinteressene dreier seg i hovedsak om religion i samtiden, dens ulike uttrykk og betingelser, samt enkelte teoretiske og metodiske spørsmål. De religiøse uttrykkene spenner fra fundamentalisme til «new age» og er ofte innom ulike former for esoterisme. Han har de siste årene arbeidet mest med satanisme, apokalyptisk tenkning og konspirasjonskultur.

 

Elise Grimsrud Christensen:

Kunnskap, drøfting og refleksjon: Tips og forslag til undervisning om folkemord

Del 1

Elise Grimsrud Christensen er formidler ved HL-senterets undervisningsavdeling der hun underviser skoleklasser og studenter om temaer tilknyttet senterets forskningsfelt og utvikler undervisningsressurser til bruk i skolen. Hun er også veileder for skoler som deltar i DEMBRA. Hun har bakgrunn som lektor, og har undervist i samfunnsfag, KRLE, engelsk og utdanningsvalg i ungdomsskolen.

Dette digitale alternativet til lærerkurs om folkemord og fagfornyelsen, er kortet ned sammenlignet med opprinnelig program og beskrivelse. Temaene som berøres er folkemordsdynamikk, fagfornyelsen, konspirasjonsteorier og kritisk tenkning. 

Hvorfor undervise om folkemord? Fagfornyelsen åpner for tverrfaglig tilnærming og for tematisk fordypning. Elevene skal gjøre greie for årsaker til og konsekvenser av folkemord, og reflektere over hvordan ekstreme holdninger og handlinger kan forebygges. Å undervise om folkemord gir flere muligheter i klasserommet: å diskutere hvordan framstillinger av fortiden, hendelser og grupper har påvirket og påvirker holdninger og handlinger, å utforske og beskrive hvordan menneske- og urfolksrettigheter og andre internasjonale avtaler og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, menneskers liv, likestilling og likeverd.

Folkemordundervisningen åpner for at man kan la elevene reflektere over hvordan identitet, selvbilde og egne grenser blir utviklet og utfordret av ulike fellesskap, og presentere forslag til hvordan en kan håndtere påvirkning og uønskede hendelser. Temaet vil også la elevene reflektere over hvem som har makt i et samfunn og hvordan disse begrunner standpunktene sine.

Målgruppe: Kurset retter seg mot lærere og andre som underviser om temaet.

Publisert 14. feb. 2020 14:17 - Sist endret 3. juli 2020 13:44