Opplevd rasisme i skolen

Hvordan kan skolen arbeide mot rasisme og hva kan lærere gjøre gjennom undervisning?

Hva bør lærere vite om elevers opplevelser av rasisme? Hvordan kan vi undervise om temaet, og hvordan kan skolen jobbe forebyggende mot rasisme og diskriminering?

I 2017 kom en undersøkelse fra Antirasistisk Senter som viser at én av tre ungdommer i Norge har opplevd rasisme. I følge HL-senterets befolkningsundersøkelse har 34 % av den norske befolkningen utpregete fordommer mot muslimer. Rasisme og fordommer er en del av elevenes verden og vårt samfunn. Hvordan kan lærere og andre som jobber med elever møte denne utfordringen?

Bilde: Werner Anderson

 

 

Både Antirasistisk senter og HL-senterets undersøkelse er fra 2017 og er den nyeste forskningen som finnes på feltet. Undersøkelsene tegner et bilde av enkeltopplevelser og hverdagsproblematikk for mange av våre elever som kan være preget av fordommer og negative hendelser. I tillegg kan det være utfordrende å undervise om temaer som rasisme fordi det kan skape konflikter både faglig og følelsesmessig.

HL-senteret arrangerer kurs med fokus på opplevd rasisme i skolen. Kurset vil blant annet drøfte:

  • Definisjoner og forestillinger om hva rasisme er
  • Hva slags rasisme og fordommer er det ungdom opplever i norsk skole?
  • Hvordan kan skolen forebygge rasisme og negative holdninger?
  • Hvilke fallgruver finnes i skolen som ubevisst kan bygge opp under eller videreformidle fordommer?
  • Hvordan kan man undervise om rasisme i 2018?
  • Hvilke muligheter gir undervisning om rasisme til å trene elevene til demokratisk sinnelag?

Målgruppe

Kurset retter seg mot lærere i grunnskolen og videregående skole samt andre som møter elever.

Kurset er gratis og inkluderer lunsj.

 

Meld deg på kurset her

Program

 
09.15 Servering av kaffe, te og frukt  

09:30-09:45

Velkommen til HL-senteret

v/HL-senteret
09:45-10:30 Hva er rasisme? Hva er de ulike oppfatningene av begrepet?

Cora Alexa Døving

HL-senteret

10:45-11:30 Opplevd rasisme i skolen og forslag til veien videre: Hva er gode tiltak?

Maria Wasvik

Antirasistisk senter

11:30-12:15 Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler: Hvordan undervise uten å reprodusere stereotypier?

Åse Røthing

OsloMet (tidl. HiOA)

12:15-12:45 Lunsj  
12:45-13:45 «Den gangen var alle rasister». Kan HL-senterets utstilling om Holocaust fungere som utgangspunkt for å koble sammen fortid og nåtid?

Benjamin Geissert

HL-senteret

14:00-14:45 HL-senterets undersøkelse fra 2017 om holdninger til jøder og muslimer i Norge. Hva forteller funnene om samfunnet og hva betyr det for skolen?

Claudia Lenz

MF og HL-senteret

14:45-15:30

Workshop: Hvordan diskutere rasisme med elever?

Elise Christensen og Kirsten Meadow

HL-senteret/ Dembra

(Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger)

 

Foredragsholdere

Maria Wasvik har jobbet som rådgiver i den fagpolitiske avdelingen på Antirasistisk Senter siden 2015. I 2017 var hun prosjektleder for en større kartlegging av opplevelser med rasisme blant ungdom, og utarbeidet en rapport om de viktigste funnene. Tidligere har hun blant annet jobbet med skyggerapportering til FNs rasediskrimineringskomite CERD, og i flere år med både voksne og mindreårige asylsøkere. Wasvik har utdannelse innen statsvitenskap og menneskerettigheter.

Foto: Antirasistisk senter

Åse Røthing er professor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet. Hun har i flere år forsket på og skrevet om hvordan marginalisering, andregjøring og inkluderings- og ekskluderingsprosesser utspiller seg i skolen, med særlig fokus på maktforhold og samspill mellom minoriteter og majoriteter. I 2017 ga hun ut boka Mangfoldskompetanse: Perspektiver på undervisning i yrkesfag (Cappelen Damm Akademisk). Eksemplene i boka er hentet fra yrkesfagsfeltet, men drøftingene har stor overføringsverdi til grunnskolen.

Foto: Cappelen Damm

Claudia Lenz har PhD i statsvitenskap og er professor ved Det teologiske menighetsfakultetet (MF). Hun er også tilknyttet HL-senteret som forsker 1, og forsker på antisemittisme og holdninger til andre minoriteter og er faglig koordinatore for skoleutviklingsprosjektet DEMBRA. Som ekspert for Europarådet deltok hun i utviklingen av kompetanserammeverket Competences for Democratic Culture.

Foto: Menighetsfakultetet (MF)

Cora Alexa Døving er forsker ved Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Hennes forskningsfelt er knyttet opp mot ulike aspekter ved majoritets- og minoritetsrelasjoner. De siste årene har hun arbeidet mer spesifikt med tematikk som islamofobi, antisemittisme og rasisme. I 2015 publiserte Døving sammen med Sindre Bangstad boken Hva er rasisme (Universitetsforlaget).  

Foto: HL-senteret

Elise Grimsrud Christensen er formidler ved HL-senterets undervisningsavdeling der hun underviser skoleklasser og studenter om temaer tilknyttet senterets forskningsfelt og utvikler undervisningsressurser til bruk i skolen. Hun er også veileder for skoler som deltar i DEMBRA. Hun har bakgrunn som lektor, og har undervist i samfunnsfag KRLE, engelsk og utdanningsvalg i ungdomsskolen.

Foto: HL-senteret

Benjamin Geissert er leder ved HL-senterets undervisningsavdeling. Han er medlem i den norske delegasjonen i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) og sitter i organisasjonens arbeidsgruppe om Holocaust Education. Han har bakgrunn som historiker og statsviter og har mange års erfaring fra formidling på museum, blant annet fra Deutsches Historisches Museum Berlin.

Foto: HL-senteret

Kirsten Hagen Meadow er formidler der hun underviser skoleklasser og studenter om temaer tilknyttet senterets forskningsfelt og utvikler undervisningsressurser til bruk i skolen. Hun er også veileder for skoler som deltar i DEMBRA (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme). Hun har bakgrunn som engelsk-, samfunnsfag- og historielærer i videregående skole.

Foto: HL-senteret

 

Publisert 15. jan. 2018 16:05 - Sist endret 18. sep. 2018 16:19