Deltakelse mot diskriminering

Fordommer, gruppehat og voldelig ekstremisme utfordrer demokratiet som et samfunn der alle har lik rett til deltakelse. Dembras verktøy for forebygging er en demokratisk kompetanse som inkluderer toleranse og åpenhet, men også kunnskap, kritisk tenkning og evne til å stå opp for urett.

Demokratisk beredskap for å forebygge gruppehat

Fordommer og ekskluderende holdninger næres av utrygghet og søken etter identitet. Likeledes kan radikalisering være et redskap for å håndtere utenforskap og følelse av ekskludering. Derfor er skolens mål om inkluderende felleskap, medbestemmelse og kritisk dialog også viktige midler for forebygging.

Kunnskap, refleksjon, kritisk tenkning og nysgjerrighet

Fordommer skapes gjennom kategorisering, generalisering, og endelig stereotypisering. Verdensbildet i ekstremistiske miljøer er ensidig og konspiratorisk. Arbeid med kunnskap og kritisk tenkning gjennom kompetansemål og grunnleggende ferdigheter er derfor også forebygging. Dette arbeidet som skjer i selve undervisningssituasjonen er en del av skolens kjernevirksomhet: å ruste elevene til morgendagens samfunn.

Interkulturell kompetanse

Interkulturell kompetanse – evnen til å kommunisere og handle i en kontekst av mangfold – er sentralt i arbeidet med å forebygge antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Kunnskap om forskjell og mangfold, og evne til kritisk tenkning og refleksjon over egne forestillinger om likhet er viktige elementer i interkulturell kompetanse.

Eierskap og forankring

Lærere og skoleledelse må selv definere skolens behov ut fra erfaringer med egen praksis og skolehverdag. Eierskap og motivasjon er forutsetninger for utvikling, og skolene selv må være ansvarlige for tiltakene som settes i gang. Forankring i skolens planer, langsiktighet og integrering i skolens øvrige virke er viktige faktorer for å videreutvikle det forebyggende arbeidet. Fagstoff, metode og pedagogiske opplegg som oppleves som relevante og aktuelle i lærernes hverdag skaper motivasjon og vilje til utprøving. 

Skolen som helhet

Skoleledelsens og lærernes arbeid med forebygging gir best effekt om den gjennomsyrer alle skolens nivåer, fra individuelle kunnskaper, ferdigheter og holdninger, til undervisningen, skoleledelse og skolens  samarbeidspartnere som foreldre og lokalmiljø.

Publisert 3. nov. 2013 22:39 - Sist endret 12. jan. 2016 11:40