Delta i Dembra

Vi søker skoler til deltakelse i Dembra. Send oss en e-post dersom du ønsker mer informasjon. Det viktigste kriteriet for å delta er at skolen selv ønsker det.  Det er ingen kursavgift.

Hva får skolen?

 • Et erfaringsbasert og praksisorientert etterutdanningstilbud
 • Erfaringsutveksling med andre ungdomskoler
 • Faglig påfyll gjennom foredrag og samtaler
 • Støtte til å identifisere behov skolen har, veileding og oppfølging av eget arbeid
 • Inspirasjon, kunnskap og metoder for å forebygge gruppefiendtlighet og ektremisme

 

Skolenes forpliktelser

 • Forebygging av gruppebaserte fordommer og radikalisering som satsningsområde
 • Sette av tid til skolesamlinger med kurs for ledelsen og alle lærerne på ungdomstrinnet, samt sørge for lokaler for disse samlingene
 • Utpeke team bestående av noen lærere og minst en fra ledelsen. Teamene deltar på teamsamlinger og koordinerer skolens Dembra-satsning
 • Utvikle og gjennomføre en plan for skolen med eksisterende og eventuelt nye forebyggende tiltak
 • Sette av noe utviklingstid til skoleintern informasjon og utveksling knyttet til prosjektet
 • Bistå i gjennomføringen av en enkel spørreundersøkelse blant hele personalet og alle elevene før og etter kursperioden

 

Kriterier for deltakelse

Skolens egen motivasjon er det viktigste kriteriet for deltakelse i Dembra. Skolen må ønske å gjennomføre kompetanseutviklingen som en del av en satsning på et godt læringsmiljø.

For deltakelse i Dembra spiller det ingen rolle om skolen opplever lite eller mye rasisme. Kurs og veiledning skal bidra til det forebyggende arbeidet som er en del av alle skolers oppgave. Holdningene som skal forebygges, kan få grobunn også der de av ulike grunner ikke utløser konkrete konflikter.

HL-senteret rekrutterer i hovedsak skoler fra Østlandsområdet. Fra skoleåret 2016/2017 kan skoler i Bergensområdet og Trøndelag også delta gjennom henholdsvis Raftostiftelsen og Falstadsenteret.

 

Kostnader

Kursholdere, materiell, veiledning, survey, lokaler og servering på samlingene dekkes av Dembra. Skolesamlingene kan gjennomføres i skolens samarbeids-/utviklingstid slik at de ikke påfører skolene vikarutgifter. Skolene er selv ansvarlige for å dekke opp vikarer og transport for de fire teamdeltakerne til teamsamlingene.

Publisert 3. nov. 2013 22:39 - Sist endret 9. mars 2016 14:12