English version of this page

Om Dembra

Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger) er et tilbud om kompetanseutvikling til skoler som ønsker å arbeide systematisk med kritisk tenkning, demokratisk danning og inkludering, eller som opplever at skolen har utfordringer knyttet til gruppefiendtlighet og fordommer.

Deltakelse mot diskriminering

Fordommer, gruppehat og voldelig ekstremisme utfordrer demokratiet som et samfunn der alle har lik rett til deltakelse. Dembras verktøy for forebygging er en demokratisk kompetanse som inkluderer toleranse og åpenhet, men også kunnskap, kritisk tenkning og evne til å stå opp for urett. 

Mer...

Dembra.no

dembra.no finner du informasjon om gjennomføring av Dembra, sammen med læringsressurser om en rekke aktuelle temaer.

Mer...

Dembras oppbygging

Dembra gjennomføres ved fem skoler parallelt, gjennom ett skoleår. Team med skoleledere og lærere fra hver skole deltar på teamsamlinger, i tillegg til at hele skolens personell får kurssamlinger om aktuelle temaer.

Mer...

Bakgrunn

Dembra er bestilt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, som et ledd i regjeringens satsning på bekjempelse av antisemittisme og rasisme i skolen.

Mer...

 

 

Aktuelt

Mer ...

Dembra har en egen nettside med fagtekster og undervisningsopplegg. På siden er det også informasjon om- og ressurser til gjennomføring av Dembra som skoleutviklingsprosjekt.

Dembra i sosiale medier

 

#dembra

Prosjektgruppe

HL-senteret
dembra@hlsenteret.no

Peder Nustad (prosjektleder)

Claudia Lenz (faglig koordinator)

Ingun Steen Andersen (rådgiver)

Elise Christensen (Dembra-veileder)

Christopher Gambert (Dembra for lærerutdanningen)

 

 

For Dembra på Vestlandet

Raftostiftelsen
undervisning@rafto.no

For Dembra i Midt-Norge

Falstadsenteret
post@falstadsenteret.no

Samarbeidende institusjoner