Vedtekter for HL-senteret

HL-senterets vedtekter er vedtatt av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo den 27. mars 2001, med endringer vedtatt av Universitetsstyret av den 21. januar 2003 og endring vedtatt av rektor ved Universitetet i Oslo den 16. november 2005.

§ 1 Opprettelse.
Stiftelsen Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er opprettet som følge av det historiske og moralske oppgjøret med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrig, jf. NOU 1997: 22 - Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig, spesielt del III og IV.2, St prp nr 82 (1997 - 98) - Et historisk og moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrig, Innst S nr108 (1998 - 99) - Innstilling fra justiskomiteen om et historisk og moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrig samt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets brev til Universitetet i Oslo av 29/03/99 om oppfølging av St prp nr 82 (1997 ‑ 98) - Opprettelse av et senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge.

§ 2 Formål.
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er et forsknings-, utdannings- og formidlingssenter som bygger sin aktivitet på to pilarer.

Senterets hovedpilar er å drive forskning og kunnskapsformidling om Holocaust. Aktiviteten skal spesielt knyttes til det norske kapittel i historien om Holocaust. Senteret skal også studere antisemittismens historie og antisemittisme i dag og i tiden fremover, både i Norge og i det øvrige Europa. Med utgangspunkt i den kunnskap disse studier gir, skal senteret drive forskning knyttet til folkemord og beslektede brudd på menneskerettighetene. Senteret skal også studere menneskelige reaksjoner på slike overgrep hos ofrene og deres etterkommere.

  Senterets andre pilar er studier av minoriteter, spesielt religiøse minoriteter og livssynsminoriteter. Aktiviteten skal fokusere på minoritetenes vilkår i Norge, historisk og i samtiden, samt deres rolle i et flerkulturelt samfunn.
  Senterets formidlingsoppgaver skal ivaretas gjennom et tilbud til skoleverket, universiteter og høgskoler og det norske samfunn generelt. Tjenesten, som også skal ha en forebyggende funksjon, skal dekke informasjon og undervisning om Holocaust og massive brudd på menneskerettighetene. Senteret skal formidle kunnskap gjennom opprettelse og drift av et permanent Holocaustmuseum med tilhørende arkiv, bibliotek og audiovisuelle tjenester. Senterets dokumentasjons- og bibliotekstjeneste skal også dekke senterets øvrige forskningsfelt.

 § 3 Forholdet til Universitetet i Oslo.
Senteret er en selvstendig juridisk og økonomisk enhet. Økonomisk ansvar som grunner seg på stiftelsens virksomhet, kan bare gjøres gjeldende overfor stiftelsen. Forholdet mellom senteret og Universitetet i Oslo reguleres gjennom en rammeavtale som fastlegger gjensidige rettigheter og plikter. Rammeavtalen og endringer i denne skal godkjennes av Kunnskapsdepartementet. Stiftelsens årsoppgjør, jf. § 11, skal legges frem for Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo. Godtgjørelse til styret skal fremgå av årsregnskapet.

 § 4 Samarbeid med andre institusjoner.
Stiftelsen skal inngå samarbeid med Yad Vashem i Jerusalem og Det jødiske museet i Trondheim, og for øvrig med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt i den utstrekning slikt samarbeid bidrar til å oppfylle stiftelsens formål.

 § 5 Stiftelsens kapital og finansiering.
Stiftelsen har ved opprettelsen en grunnkapital på 40 mill kr. Stiftelsens kapital består av grunnkapitalen og eventuell tilleggskapital. Grunnkapitalens realverdi skal søkes opprettholdt. Den løpende driften av stiftelsen dekkes av avkastningen av stiftelsens grunnkapital og tilleggskapital, gjennom betaling for oppdrag fra private og offentlige oppdragsgivere, offentlige tilskudd og gaver. I ekstraordinære tilfeller kan hele årets avkastning benyttes. Dersom det i ett eller flere år benyttes mindre av avkastningen enn det som fremgår av bestemmelsene ovenfor, kan overskuddet benyttes i senere år.

§ 6 Styret
Styret består av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav ett medlem med varamedlem oppnevnes av Kunnskapsdepartementet og ett medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. De øvrige oppnevnes slik:

 • 2 medlemmer med varamedlemmer etter forslag fra Det Mosaiske Trossamfund Oslo;
 • 1 medlem med varamedlem etter forslag fra Det Mosaiske Trossamfund Trondheim;
 • 1 medlem med varamedlem etter forslag fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn;
 • 3 medlemmer med varamedlemmer etter forslag fra universitetsdirektøren.

Representanten for de ansatte velges for en periode på 3 år. De øvrige styremedlemmer oppnevnes for en periode på 3 år. Første gang oppnevnes 4 av styremedlemmene / varamedlemmene for 2 år. Ingen kan være styremedlem mer enn 9 år sammenhengende. Styret velger selv leder og nestleder. Dersom det ved valg av styreleder ikke oppnås flertall for en kandidat, oppnevnes styrets leder av rektor ved Universitetet i Oslo. Styret innkalles av styreleder. Hvert enkelt styremedlem og direktøren, jf § 7, kan kreve at styret innkalles. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer inklusiv leder eller nestleder er til stede. Styrets vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som leder, eventuelt nestleder, har stemt for. Styret kan nedsette arbeidsutvalg. Varamedlem som ikke møter for sitt styremedlem, har anledning til å delta på styrets møter med talerett, men uten stemmerett. Styret er stiftelsens øverste organ og har den øverste ledelse av stiftelsens virksomhet i den utstrekning myndigheten ikke er tillagt direktøren, jf § 7. Styret plikter å sørge for at stiftelsens formål ivaretas. Det tilligger styret spesielt

 • å vedta senterets strategiske plan og årsplan;
 • å tilsette direktør og fastsette lønn, tilsettingsvilkår samt instruks for denne stillingen;
 • å foreta tilsetting og fastsette lønn og andre tilsettingsvilkår for øvrige stillinger såfremt myndighet til dette ikke er delegert til direktøren;
 • å forvalte stiftelsens midler, jf § 10;
 • å påse at formuesforvaltning og regnskap, jf § 11, er under betryggende kontroll;
 • å foreslå omdanning av stiftelsen, jf § 12;
 • å oppnevne stiftelsens revisor.

Styret kan opprette egne utvalg med ekstern representasjon som f. eks. forskningsutvalg og museumsutvalg. Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes av Universitetsstyret etter forslag fra direktøren.

§ 7 Daglig ledelse
Den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet ivaretas av direktøren i henhold til instruks fastsatt av styret. Direktøren har ansvar for at virksomheten drives i samsvar med vedtektene og de vedtak som fattes av styret. Direktøren deltar på styrets og rådets møter uten stemmerett. Han/hun sørger for at det føres protokoll fra styrets møter.

§ 8 Forskningens offentlighet
All forskning som drives ved stiftelsen skal være offentlig.

§ 9 Representasjon utad
Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi to styremedlemmer eller ett styremedlem og daglig leder i fellesskap myndighet til å representere stiftelsen utad. Direktøren kan alltid representere stiftelsen utad i saker som gjelder den daglige driften av stiftelsen.

§ 10 Formuesforvaltningen
Stiftelsens midler skal, i den grad de ikke deles ut, plasseres slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte og slik at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta stiftelsens formål.

§ 11 Årsoppgjør.
For stiftelsen skal det føres fullstendig regnskap og avlegges årsoppgjør som skal bestå av resultatregnskap, balanse og årsberetning. Regnskapsåret skal følge kalenderåret, og årsoppgjøret skal baseres på regnskapsloven og god regnskapsskikk.

§ 12 Omdanning
Universitetsstyret kan endre vedtektene etter forslag fra styret. Vedtektsendringer skal godkjennes av de mosaiske trossamfunn i Oslo og Trondheim. Endringer av formål, opphør av stiftelsen, deling, sammenslutning med andre og andre vedtektsendringer av vesentlig betydning skal i tillegg godkjennes av Kunnskapsdepartementet. Blir stiftelsen oppløst, skal stiftelsens gjenværende aktiva overføres de registrerte mosaiske trossamfunn i Norge etter en fordeling og på de betingelser som bestemmes av Kunnskapsdepartementet. Det forutsettes at midlene skal anvendes i samsvar med stiftelsens formål, jfr. § 2 Formål.

§ 13 Departementets og riksrevisjonens kontrollmyndighet
Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen har rett til å iverksette kontroll med at stiftelsens midler nyttes i samsvar med formålet.

Publisert 18. mars 2011 12:27 - Sist endret 6. okt. 2011 09:35