1: Hva er medvirkning?

Medvirkning betyr «å samarbeide med», og ordet samarbeid forstås som et likeverdig forhold mellom to eller flere parter som arbeider for å oppnå et mål.

Medvirkning kan foregå på ulike nivåer. Vi vil se nærmere på betydningen av medvirkning med vekt på tre forhold:

  • i samarbeid mellom ansatte og som en del av institusjonens selvforståelse og metoder
  • i samarbeid med berørte grupper og individer som blir en del av utstillingen
  • i samarbeid med publikum, spesifikt eksemplifisert gjennom arbeid med skoleelever

Dialog

Når vi legger likeverd til grunn for medvirkning, må likeverdet tas på alvor. Det innebærer blant annet et samarbeid hvor alle skal få bidra med sine perspektiver, og ha mulighet til å ta valg og avgjørelser. Det handler også om å forstå hverandres roller.

Museet er en faginstitusjon og ansvarlig kurator. Denne rollen innebærer blant annet å bevisst legge til rette for ansvarlig medvirkning og dialog for ansatte på ulike nivåer og for berørte grupper og individer. Dette betyr ikke at alle deltakere skal involveres hele tiden eller at avgjørelser må tas gjennom demokratiske valgordninger. Det viser snarere til en prosess der dialogen og dialogens prinsipper står sentralt som arbeidsmetode, slik at likeverdet er ivaretatt og involverte i prosjektet føler seg reelt inkludert.

I HL-senterets arbeid med dialog har teori og praksis hentet fra Nansen fredssenter stått sentralt. Deres dialogarbeid innebærer elementer som vi også anser som nyttige i arbeidsprosesser med utstillinger.

Dialogarbeidet er tuftet på følgende punkter:

  • målet er å forstå hverandre
  • det skal være mulighet for å få fortelle om og forklare perspektiver og synspunkter
  • partene må lytte og se etter hverandres styrker
  • det er deltakernes intensjon å skape trygghet for hverandre
  • toleranse, selvdisiplin og selvkritikk er nødvendig

Å demokratisere et utstillingsrom

Museets samfunnsrolle innebærer at vi deltar i demokratiprosesser. Utstillingsrommet er et godt sted for dette, både i utarbeidelsesfasen av en utstilling og mens utstillingen er åpen gjennom publikumsinvolvering eller samskaping.

Her finnes det mange innganger. «Å demokratisere» refererer til en prosess der man ønsker å skape «mer» demokrati ut ifra et mindre demokratisk utgangspunkt. Det er en god øvelse for museet å se på eksisterende praksiser. Hvordan fungerer det hos oss?

I vår sammenheng handler «å demokratisere» altså om å bidra til videreutvikling av mer demokratiske praksiser i museet enn det som allerede eksisterer, tilpasset museets behov og de ulike utstillingsprosjektene.

Samfunnets forhold til museene er, og har lenge vært, i endring. Mange museer har tradisjonelt inntatt en ren ekspertrolle som produserer og presenterer kunnskap for den passive tilskueren. Museene har imidlertid over en lengre periode utviklet seg til å bli en inkluderende møteplass der medvirkning står sentralt for forvaltning av kulturarv og identitetsbygging.

Les hele veilederen vår.

Publisert 2. feb. 2021 12:50 - Sist endret 2. feb. 2021 13:04