Cora Alexa Døving

Forsker 1
Bilde av Cora Alexa Døving
Telefon 22 84 21 21
Mobiltelefon 92 66 13 99

Forskningområder

Døvings forskning er knyttet opp mot ulike aspekter ved majoritets- og minoritetsrelasjoner. Studier av islamofobi, rasisme og konspirasjonsforestillinger står sentralt. Hun leder et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd: Negotiating Jewish Identity – Jewish Life in 21st Century Norway

 • Rasisme og islamofobi
 • Jødisk identitet og minoritetserfaringer i dagens Norge
 • Konspirasjonforestillinger og nasjonalisme på sosiale medier
 • Integrasjonsprosesser

CV for Cora Alexa Døving.

Publikasjoner

Scientific publications:

 • (2020): “Love your Folk”: The Role of Conspiracy Talk in Communicating nationalism” in Hohne, F and Meireis T (eds):  Religion and Neo-Nationalism in Europe, Berlin: Nomos, Humbolt University
 • (2020 ): “Muslims are…”Contextualizing Survey Answers” i Hoffmann og Moe (red): The Shifting Boundaries of Prejudice: Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway, Oslo: Universitetsforlaget
 • (2020):  “A Growing Consensus? A History of Public Debates on Islamophobia in Norway” i Hoffmann og Moe (red): The Shifting Boundaries of Prejudice: Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway, Oslo: Universitetsforlaget
 • (2020): Politisk og personlig. Syriske flyktningers tolkninger av krigen I Syria, Rapport Senter for Studier av Holocaust og Livssynsminoriteter.
 • (2019): "Antirasistisk kreativitet - Om ZombieLars, Third Culture Kids og empatisk antirasisme» i Nytt norsk tidsskrift, vol 4/2019
 • (2018): “Konspirasjonsteorier i det ytterliggående høyrelandskapet I Norge” (Døving & Emberland), i Bjørgo, T (red): Høyreekstremisme i Norge. Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier, rapport PHS Forskning 2018:4
 • (2018): “Islamophobia in Norway” in Bayrakli, E. and Hafez F. (eds): European Islamophobia Report 2017, Istanbul, Washington: Seta
 • (2018): “Folkefelleskapets fiender – fascismens arv?» i Kirke og Kultur 4/2018 Universitetforlaget
 • (2018): Thematic introduction and contribution to qualitative analysis, in Hoffmann, C.  & Moe, V. (eds): Attitudes towards Jews and Muslims in Norway 2017. Populations survey and Minority study. Oslo: Center for Studies of the Holocaust and Religious Minorities 
 • (2018) “Homeland Ritualized: An Analysis of Written Messages Placed at Temporary Memorials after the Terrorist Attacks on 22 July 2011 in Norway” vol. 23, issue 3,   Mortality, Taylor & Francis
 • (2017): “Minoritetsforskning og menneskerettigheter” I Lothe, J. (red): Forsking og menneskerettar, Oslo: Novus Forlag
 • (2017): “Storsamfunnet og minoritetene – før og nå”, i Plesner, I.,  Brandal, N. og Døving, C.A. (red): Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk frå 1900 til 2016 Oslo: Cappelen Damm Akademiske
 • (2017): Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk frå 1900 til 2016, red Brandal, N. Døving, C.A. og Plesner I. red) Oslo: Cappelen Damm Akademiske
 • (2016): “Dolezals rase - uten en dråpe blod. Om rase som folkelig og analytisk kategori” Sosiologisk tidsskrift, 04/16 (s 327-349)
 • (2016): “Jews in the News – Representations of Judaism and the Jewish Minority in the Norwegian Contemporary Press” Journal of Media and Religion, 2016, VOL 15, Issue 1.   Routledge: Tylor & Francis Group
 • (2016): “Pluralismens voktere. Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn som politisk aktør gjennom 20 år” i Kirke og Kultur, 2016-04-08, Universitetsfolaget
 • (2016): «Hvis de hadde oppført seg som vanlige nordmenn, hadde alt vært greit, tror jeg», (Moe, V.; C.A. Døving; I. Levin og C. Lenz ) Fleks Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, Vol 3 No. 1
 • (2016): Å insistere på likebehandling. Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn gjennom 20 år, STL rapport
 • (2015): “Historiens grep om samtiden” I Pressehistorisk tidsskrift, nr 24,2015
 • (2015): “The way they treat their daughters and wives” – Racialization of Muslims in Norway”, Islamophobia Studies Journal, Fall 2015, Volume 3, issue1 p. 62-77, Published by University of California, Berkeley
 • (2015): Hva er rasisme, (Bangstad og Døving), Oslo: Universitetsforlaget
 • (2014): “Position and Self-understanding of Sunni Muslim Imams in Norway” i Journal of Muslims in Europe, 3 (2014), 209-233, Brill
 • (2014): Det som er jødisk. Identitet og historiebevissthet blant norske jøder, Rappport HL-senteret, Moe & Døving
 • (2013): “Små barn av regnbuen” i Den offentlige sorgen, Aagedal, O., Botvar, P.K., Høeg, I.M. (red), Oslo: Universitetsforlaget
 • (2013): Religion i pressen, Døving, C.A og Kraft, S.E., Oslo: Universitetsforlaget
 • (2012): «The Hijab Debate in the Norwegian Press: Secular or Religious Arguments?» in Journal of Religion in Europe, vol. 5, issue 2  (2012) 1-2, Brill
 • (2012): Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn, Døving, C. A. & Thorbjørnsrud, B. (red) Oslo: Universitetsforlaget   
 • (2012): «Pressens mørkemenn/troens tjener – posisjon og selvforståelse blant sunni-muslimske imamer» i Døving, C. A. & Thorbjørnsrud, B. Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn, Oslo: Universitetsforlaget
 • (2011):”Religionens omveier – det sekulære argument i hijabdebattene” i Bangstad, Lerivik, Plesner (red): Sekularisme i Norge Oslo: Unipub Forlag.
 • (2011):“Formidling av andre verdenskrig i et flerkulturelt klasserom” i Lenz, C. og Risto-Nilssen, T. Fortiden i Nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrig, Oslo: Universitetsforlaget
 • (2010): National Memory and Minority Narratives, (introduction and co-editor) (2010), Oslo: Unipub Forlag
 • (2010): Anti-Semitism and Islamophobia: A Comparison of Imposed Group Identities, Dansk Tidsskrift for Islamforskning, nr. 2, 2010.
 • (2010): Religionspluralisme. Religion, migrasjon og integrering. Kunnskapsoversikt for IMER-programmet, Norges Forskningsråd
 • (2010): ”Den vellykkede immigrant – lest i lys av Joseph Campbells The Hero With a Thousand Faces, i Dîn Tidsskrift for religion og kultur, Nr. 1-2/2010
 • (2009): ”En gravlund i multikulturalismens navn” - etableringen av et muslimsk gravfelt i Norge”, i Døden spiglad i kulturforskningen, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien for svensk folkkultur, utgivelse høst 2009
 • (2009): Livfaseriter som religionspolitisk utfordring, (red Døving og Plesner), STL-rapport
 • (2009): ”Ritualer og sosial endring: Norsk-pakistanske eksempler” i Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning nr.1 2009
 • (2009): “Integrering. Teori og empiri. Oslo: Pax forlag
 • (2009): Migration – Ritual attrition or increased flexibility?” I Pakistani Diasporas. Culture, Conflict and Change, Kalra, V.S (eds).( 2009), Readings in Sociology and Social Anthropology, Oxford: Oxford University Press
 • (2008): “Du principe multiculturaliste a la primauté des droits individuels en Norvège » in Laither, S. & Vilmain, V (dir) : L’histoire des minoritès est-elle une histoire marginale?, Paris : Alberto Benveniste Centre, Presses de l`Universitè Paris-Sorbonne
 • (2006): ”Tryggheten er et annet sted. Innvandrere og utvandrere” i Hylland-Eriksen (red) Trygghet, Oslo: Universitetsforlaget 2006
 • (2006): Skolegang i Pakistan. Barn med innvandrerbakgrunn som går på skole i foreldrenes opprinnelsesland, Forskningsrapport gitt ut ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.
 • (2005): Norsk-pakistanske begravelsesritualer – en migrasjonsstudie, phd ved Institutt for kulturstudier Universitetet i Oslo, 2005
 • (2004):”Islam i Norge” i Svensk religionshistorisk årsskrift 2004, Stockholm: Kristianstads Boktryckeri AB
 • (2002): ”Norsk-Pakistanere” – et samfunn i diaspora?” i Tidsskrift for Migrasjonsforskning, 2/2002
 • (2002): ”Døden er et skille mellom to liv. Pakistansk-islamske forestillinger om livet etter døden” i Din- Tidsskrift for religion og kultur, nr. 1/2002
 • (2001): ”Punjab – Oslo – Punjab (eller Klemetsrud?)” i Tidsskrift for Migrasjonsforskning 1/2001.     
 • (1997): «Dødens Praksis – et religiøst ritual i en sekularisert samtid». Chaos, dansk norsk tidsskrift for religionshistoriske studier nr. 28 1997
 • (1996): ”Gravferdsritualet – en rett handling». i Kirke og kultur nr. 4 1996

Other publications:

 • (2017): «Hatytringer i Norge – et sosialt fenomen» i (red. Grejsen Nissen, S. and Zuteta, L.) (Hadefulle ytringer i et nordisk perspektiv, Utgitt av institutt for Menneskerettigheder i Danmark.
 • (2017): I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge, bokanmeldelse i Norsk Sosiologisk Tidsskrift, 1. 2017
 • (2012): «Norge snikislamiseres» i Motgift: akademisk respons på den nye høyreekstremismen, Oslo: Manifest og Flamme forlag
 • (2011): «Om alvoret i islamofobien» bokanmeldelse i Prosa nr.4 2011
 • (2010): Religionspluralisme - Religion, migrasjon og integrering, Norges forskningsråd, IMER-programmet (program for internasjonal migrasjon og etniske relasjoner)
 • ISBN 978-82-12-02803-6 (trykksak)
 • (2009): ”Kampen om en vellykket integrasjon”, Samtiden nr. 4, 2000
 • (2009): ”Gravlunden – et kulturelt lappeteppe” i Kirkegårdskultur 2009-01, København
 • (2008): Minoritet i Norge. Tre immigranter forteller, hefte utgitt ved HL-senteret, Oslo: Unipub Forlag
 • (2006): Bookessay i Morgenbladet “Kingdom Coming. The Rise of Christian Nationalism”
 • (2004): ”Norge som multikulturelt samfunn. Fjorårets bøker om minoritetsproblematikk” Bokomtale i Din- Tidsskrift for religion og kultur, nr. 4/2004
 • (2003): ”Velkomment bidrag til integrasjonsdebatten” Bokanmeldelse i i Din- Tidsskrift for religion og kultur, nr. 2/2003
 • (2002): ”Det ligger et tempel på Lørenskog” Bokanmeldelse i Din- Tidsskrift for religion og kultur, nr. 2/3 2002
 • (2002): ”Om dødens ritualer” Bidrag i Vær der for meg – om ungdom, død og sorg. Unni Ranheim, Tell forlag 2002
 • (2002): ”Hundefortellinger om mennesket” Bokanmeldelse i i Din- Tidsskrift for religion og kultur, nr. 1/2002
 • (2000): ”Islam på norsk Bokanmeldelse i Din- Tidsskrift for religion og kultur, nr. 4/2000
 • (2000): ”En identitet = en stammetilhørighet = en potensiell morder” Bokanmeldelse i i Din- Tidsskrift for religion og kultur, 3/2000
 • (1999): Læreveiledning (teachers guidence) til «Midt i vår verden», Oslo: Gyldendal
 • (1999): (Schoolbook) Midt i vår verden, lærebok i kristendom med religion og livssynsorientering for 10. klassetrinn. Oslo: Gyldendal forlag
 • (1998): (Schoolbook) Midt i vår verden, lærebok i kristendom med religion og livssynsorientering for 10. klassetrinn. Oslo: Gyldendal forlag
 • (1998): Læreveiledning til Midt i vår tid, Oslo: Gyldendal forlag
 • (1998): (Schoolbook) Midt i vår tid, lærebok i kristendom med religion og livssynsorientering for 9 klassetrinn. Oslo: Gyldendal forlag
 • (1997): (Teachers guidence) Læreveiledning til Midt i vår hverdag. Oslo: Gyldendal forlag
 • (1997): «Islam – hengivelsens vei», kapittel i Midt i vår hverdag, lærebok i kristendom med religion og livssynsorientering for 8. klassetrinn. Oslo: Gyldendal forlag
 • (1996): ”Brikken - et arkeologisk funn” i Samtiden tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål Oslo: Universitetsforlaget

Executive management and dissemination:

 • Project manager for research project Negotiating Jewish identity – Jewish life in 21st century Norway 2017 - 2021
 • Co-management of the project Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn 2010-2012
 • Co-management of the project Livsriter som religionspolitisk utfordring, 2008-2009
 • Part of editorial board and founder of the Journal Dîn – tidsskrift for religion og kultur (per reviewed Journal) 1999-2012, which has become a peer-reviewed journal.

Experience from dissemination is based on being a co-author of three schoolbooks for primary school, lecturing at the University of Oslo (45% position as lecturer in 2004), at the University of Tromsø (courses in theory 1996, 1997, 1998), teacher training courses (at Det Teologiske Menighetsfakultet, at Høgskolen I Oslo og Akershus and HL-senteret) as well as giving several public lectures pr. year. For the last ten years I have censured several master theses and been the opponent in one phd dissertation in social anthropology at The University of Trondheim (NTNU, 2012). Three of my books and one article is part of the curriculum at various courses at universities and colleges.

Engagement in public debates; several op-ed articles

 • 31/3 2017: Uten en drape blod. Rase som analytisk og folkelig kategori, essay i Morgenbladet
 • 29/11 2016: Hatytringer – et felles ansvar, kronikk I Dagbladet
 • 08/4 2015: Rasisme og definisjoner, Debatt Dagbladet
 • 19/3 2015: Meningsfullt om rasisme, Debatt Dagbladet
 • 18/2 2015: Å forstå seg på rasisme. Kronikk Dagbladet
 • 25/2 2014: Rasisme på norsk, kronikk Dagbaldet
 • 13/8 2013: «Nordlys-serien ”Islam i Tromsø”. Kronikk I Nordlys, Medforfatter Siv Ellen Kraft
 • 9/5 2013: «Fra Martha til Mullah: Religion i pressen” kronikk til  Forskning.no, medforfatter Siv Ellen Kraft
 • 25/11 2015: «Hvor lang tid er 70 år – markering etter deportasjonen av de norske jødene». Kronikk i Aftenposten
 • 15/5 2012: «Forskningens veier etter 22. juli». Kronikk i Dagbladet, medforfatter Sindre Bangstad
 • 9/2 2012: «Vår tids mørkemenn? Imamen». Kronikk i VG
 • 7/8 2011: «Gjør deg kjent med islamofobien». Kronikk i Aftenposten
 • 18/3 2009: «Hva er islamofobi». Kronikk i Utrop
 • 27/3 2008: ”Snikislamisering eller verdig integreringspolitikk?” Kronikk i Dagsavisen
 • 21/10 2008:Dokumenter rasismen!” Kronikk i Aftenposten 21/10 2008
 • 6/2 2007: “Muslimen” og ”jøden” Kronikk i Aftenposten
 • 7/1 2007: “Medierne og den kollektive muslim.” Kronikk i Politiken (Danmark)
Publisert 19. nov. 2016 16:44 - Sist endret 4. sep. 2020 08:30