Religion og politikk

Er religion bare en privatsak? Handler ikke all politikk om enkeltmenneskers liv? Hvordan skal man da skille mellom det som gjelder alle og det som er en privatsak?

HL-senteret gjør oppmerksom på at artikkelen er snart ti år gammel og skal oppdateres.

Religion utgjør en del av menneskers overbevisning, og denne overbevisningen påvirker ofte hva mennesker mener om rett og galt. Politikk handler om hvordan man ordner samfunnet. Både religion og politikk gir retningslinjer for hvordan vi bør leve våre liv sammen med hverandre.

En demokratisk politikk er skapt ut fra forestillingen om at folket i en stat skal styre seg selv ved hjelp av valg, at makten skal ligge hos folket. Disse valgene er representative – det vil si at de som har rett til å stemme, kan stemme på noen de mener har omtrent samme de oppfatningene som dem selv til å representere seg i offentlige institusjoner som parlamenter og lokale styrer.

Religioner er svært forskjellige, men det er ingen religioner som legger grunnleggende trossannheter ut til avstemning, slik som man gjør i politikken. Religionens makt springer ikke ut ifra dens tilhengere, men fra en henvisning til noe guddommelig eller overnaturlig. En religion som har mange tilhengere vil selvsagt ha mye makt.

Forholdet mellom religion og politikk kan betraktes fra to innfallsvinkler:

1. Hvordan politikk påvirker og styrer religioner

I alle stater og alle samfunn settes det grenser for hva religionen skal ha innflytelse over. Grensene trekkes ofte opp når det kommer til religionens innflytelse på utdanning og kjønnsroller. Utdanningen berører hva og hvor mye elever skal lære om religion og hvordan elevene skal lære om religion – for eksempel om en religion skal framstilles som sann, nøytral eller usann. Kjønnsrollene i religioner sier noe om seksualmoral, ekteskap og menns og kvinners plass i samfunnet. Debatten om det skal være en statskirke i Norge er i stor grad en debatt om hvor stor innflytelse politikken skal ha på den religiøse organiseringen i landet.

2. Hvordan religion påvirker og styrer politikk

Religion er bærer av verdier og påvirker dermed synet på hvordan mennesker skal eller bør handle. Ofte er mange av disse verdiene sosialt akseptert i det samfunnet eller den kulturen en bestemt religion tradisjonelt finnes. Tilhengere av en religion vil mene at disse verdiene er et gode for samfunnet, og vil ofte aktivt arbeide for at verdiene i deres religion skal gjelde her – altså bli grunnlag for politikken. Religionen forsøker å gjøre sine verdier gjeldende i samfunnet i forskjellige saker, som for eksempel hvorvidt homofile skal ha lov til å inngå ekteskap.

Emneord: Religion, Politikk, Liberalisme, Demokrati
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 29. apr. 2020 13:12