Religion og livssyn

Hva er et menneske? Hvordan er verden satt sammen? Hva er rett og hva er galt? Et livssyn består av de svarene man gir på disse spørsmålene. Ordene religion og livssyn betegner ulike oppfatninger av grunnlaget for og meningen med livet og tilværelsen: Et livssyn er synet et menneske har på livet, mennesket, og rett og galt. En religion rommer i tillegg til tro også et livssyn, mens et livssyn ikke behøver å være religiøst. 

Forskjellige religiøse symboler. Kilde: Wikipedia. Brukernavn: Reguly.

HL-senteret gjør oppmerksom på at artikkelen er snart ti år gammel og skal oppdateres.

I Norden har det utviklet seg en spesiell forståelse av ordet livssyn (svensk: livsåskådning, dansk: livsanskuelse). Vi snakker om å ha og tilhøre et livssyn. Vi har livssynstradisjoner, livssynssamfunn og livssynsminoriteter. Ordet brukes på denne måten nesten parallelt med ordet religion. Tilsvarende ord på engelsk (philosophy of life, world view) eller tysk (Weltanschauung) har ikke samme betydning.

Det er vanlig å skille mellom religiøse og sekulære livssyn. Religiøse livssyn regner med en eller flere guder, eller i det minste at virkeligheten ikke er begrenset til det vi kan sanse. Alle religioner er basert på slike livssyn. Men et livssyn behøver ikke være religiøst. Sekulære livssyn regner derimot ikke med noe guddommelig. Vi kan si at alle religioner er livssyn, mens et livssyn ikke nødvendigvis må være religiøst.

Et religiøst livssyn rommer troen på en gud eller på en overjordisk virkelighet. De ulike religionene skiller seg fra hverandre blant annet når det kommer til synet på denne virkeligheten. Men det er også mye annet som skiller religionene fra hverandre, slik som hvordan man tilber det guddommelige og hvordan man finner fram til hva som er rett eller galt. Religion rommer altså mer enn livssyn.

Et ikke-religiøst livssyn beskriver virkeligheten uten å vise til overnaturlige eller guddommelige instanser. Det viktigste av disse er humanismen. Humanister setter mennesket og vitenskapen i fokus og avviser tanken om en gud som griper inn i menneskenes verden.

Humanisme er det mest populære sekulære livssynet i Norge. Det er et livssyn som setter mennesket i sentrum. Et religiøst livssyn kan også være humanistisk. Men når vi bruker ordet i Norge i dag, mener vi som regel den sekulære varianten, eller sekulærhumanisme.

Humanister kan være ateister eller agnostikere. Ateisme betyr uten gud. En ateist mener at Gud ikke finnes. Agnostisisme betyr uten viten/kunnskap. En agnostiker mener at man ikke kan vite om Gud eksisterer eller ikke. Derfor kan man ikke basere livet på Gud. Den største livssynsorganisasjonen i Norge er Humanetisk forbund.

Innen de enkelte religionene og livssynene er det stor variasjon, både når det gjelder syn på virkeligheten, handlinger og etikk. Variasjonen er naturlig nok størst i de mest utbredte religionene. For eksempel er det stor forskjell på en pinsekarismatisk kristen i Brasil og en ortodoks kristen i Russland.

Grovt kan man dele religionsdefinisjoner i to kategorier. Den ene er de substansielle definisjoner, som prøver å favne hva religion er, for eksempel: «Religion er troen på åndelige vesener», eller «religion er forholdet til det hellige». Den andre typen definisjon forsøker å favne hva religion gjør, for eksempel: «Religion gir mening i livet», eller «religion fører til sterkt sosialt samhold i en gruppe». Dette kalles funksjonelle definisjoner.

Religion er et uttrykk for det mennesket anser for å være den egentlige virkelighet og de grunnleggende verdier i tilværelsen. Det er troen på en virkelighet som strekker seg ut over det vi umiddelbart kan se og høre. Ulike religioner har forskjellige syn på hvordan denne virkeligheten er, men alle har ideer om at det finnes en form for liv som sprenger grensene for det vi kan erfare.

Religion handler også om andre aspekter ved livet. En religion foreskriver bestemte måter å tilbe på, noe som vil si at den gir rammen for religiøs handling. En religion gir retningslinjer for å finne ut hva som er rett og galt, det vil si at den sier noe om etikk. Religion uttrykkes i et fellesskap mellom mennesker. De fleste religionene inneholder et sett med fortellinger. Endelig spiller religion en viktig rolle i videreføringen av skikker og tradisjoner.

Dette siste punktet viser til forbindelsen mellom religion og kultur. Ofte er religiøs tro og handling vevd sammen med kulturelle trekk på et bestemt sted. Samtidig er religion en størrelse som går ut over og kan stå i en spenning til kulturen.

 

 

 

 

 

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 29. apr. 2020 13:11