Holistisk Forbund

Holistisk Forbund ble stiftet i 2002. Det er et organisert livssynssamfunn for mennesker som ikke finner seg til rette i de tradisjonelle trossamfunnene, og heller ikke i Human-Etisk Forbund. Mange av de cirka 1000 som har meldt seg inn siden starten, er mennesker som kan sies å tilhøre New Age eller alternativbevegelsen.

Holistisk Forbunds logo.

HL-senteret gjør oppmerksom på at artikkelen er snart ti år gammel og skal oppdateres.

Holistisk Forbunds formålsparagraf lyder som følger: Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som vil fremme og ivareta individers og gruppers rett og mulighet til å søke og utøve sitt eget livssyn.

Holisme innebærer en erkjennelse av at alt er forbundet og er en del av samme åndelige virkelighet. Vi erkjenner at menneskers forståelse av verden og virkelighet er i forandring.

Holistisk Forbund er en organisasjon for dem som anerkjenner at holistisk praksis innebærer et kollektivt og individuelt ansvar overfor hverandre, det globale samfunnet og jorden.

Holistisk Forbund er for dem som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger.

Holistisk Forbund vil bidra til:
- opplysning om og utvikling av holistisk livssyn og praksis
- fremme en global etikk med utgangspunkt i FNs menneskerettighetserklæring og The Earth Charter
- å søke å løse konflikter gjennom dialog
- brobygging mellom spiritualitet og vitenskap
- brobygging mellom ulike livssyn og religioner
- å fremme alternative behandlingsformer og selvutvikling
- den enkeltes rett og mulighet til fullverdige seremonier og ritualer ved viktige overgangsfaser i livet, i tråd med eget livssyn og verdier
- å fremme mangfold, toleranse, kjærlighet og glede”

I praksis arbeides det for tiden i Holistisk Forbund særlig med å opprette lokallag rundt i landet. I tillegg bygges det opp et tilbud når det gjelder ritualer. Et eksempel er konfirmasjon, som i Norge gjerne arrangeres av enten Den norske kirke (eller andre trossamfunn) eller av Human-Etisk Forbund (HEF – borgerlig konfirmasjon). For Holistisk Forbund er det viktig å kunne arrangere konfirmasjon for ungdom som opplever kirken som for styrt av læresetninger og HEF som for lite åpen for det åndelige eller religiøse elementet i tilværelsen. Holistisk Forbund vil på denne måten – som formålsparagrafen sier det – samle mennesker som ”søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger”.

 

Emneord: Livssyn, Religion, Holistisk Forbund
Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 29. apr. 2020 12:56