Minoritetsforskning

Minoritetsforskningen ved HL-senteret skal etablere kunnskap om relasjoner mellom minoritets- og majoritetsbefolkning samt kunnskap om relasjoner mellom og innenfor forskjellige grupperinger. Hvorvidt minoritetsbegrepet relateres til trostilhørighet, etniske grupperinger, nasjonale minoriteter eller hvorvidt det dreier seg om selvvalgt eller påført identitet som minoritet, varierer i de ulike forskningsprosjektene som iverksettes. Felles for prosjektene er at de har et samtidsperspektiv.

Forskningen rommer forskjellige typer studier; fra diskursive analyser av holdninger som kommer til uttrykk  i norsk offentlighet til mer tradisjonelle feltarbeidsprosjekter med utgangspunkt i lokale etniske eller livssynsmessige miljøer. Like fullt er det to overordnete temakomplekser. Det ene er studier av vilkår som ligger til grunn for integreringsprosesser. Dette rommer både fokus på sosiale strukturer så vel som kulturelle endringer, verdier og normer. Det andre temakomplekset er studier av ekskluderingsmekanismer som fordommer, diskriminering og rasisme.

Koblingen mellom gruppetilhørighet og stigmatisering er i dag tydeligst tilstede i fenomenene islamofobi, antisemittisme og antisiganisme.  Minoritetsforskningen ved HL-senteret analyserer hvordan disse konstrueres og virker: Hvilke forestillinger som dominerer, hvordan de dannes og formidles samt i hvilken grad gruppestereotypier har et nedslagsfelt i samfunnet.  

Kontaktperson: Cora Alexa Døving