Cora Alexa Døving

Senior Researcher
Image of Cora Alexa Døving
Phone +47 22 84 21 21
Mobile phone +47 92 66 13 99

CV for Cora Alexa Døving.

Selected publications

 

Scientific publications:

- (2019 ): “Muslims are…”Contextualizing Survey Answers” I Hoffmann og Moe (red): The Shifting Boundaries of Prejudice: Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway, Oslo: Universitetsforlaget

- (2019):  “A Growing Consensus? A History of Public Debates on Islamophobia in Norway” I Hoffmann og Moe (red): The Shifting Boundaries of Prejudice: Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway, Oslo: Universitetsforlaget

- (2019): "Antirasistisk kreativitet - Om ZombieLars, Third Culture Kids og empatisk antirasisme» i Nytt norsk tidsskrift, vol 4/2019

- (2018): “Konspirasjonsteorier i det ytterliggående høyrelandskapet I Norge”  (Døving & Emberland), i  Bjørgo, T (red): Høyreekstremisme i Norge. Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier, rapport PHS Forskning 2018:4

- (2018): “Islamophobia in Norway” in Bayrakli, E. and Hafez F. (eds): European Islamophobia Report 2017, Istanbul, Washington: Seta

- (2018): “Folkefelleskapets fiender – fascismens arv?» i Kirke og Kultur 4/2018 Universitetforlaget

- (2018): Thematic introduction and contribution to qualitative analysis in Hoffmann, C.  & Moe, V. (eds): Attitudes towards Jews and Muslims in Norway 2017. Populations survey and Minority study. , Oslo: Center for Studies of the Holocaust and Religious Minorities 

- (2017) “Homeland Ritualized: An Analysis of Written Messages Placed at Temporary Memorials after the Terrorist Attacks on 22 July 2011 in Norway” vol,  Mortality, Taylor & Francis

- (2017): “Minoritetsforskning og menneskerettigheter” I Lothe, J. (red): Forsking og menneskerettar, Oslo: Novus Forlag

- (2016): “Dolezals rase - uten en dråpe blod. Om rase som folkelig og analytisk kategori” Sosiologisk tidsskrift, 04/16 (s 327-349)

- (2016): “Jews in the News – Representations of Judaism and the Jewish Minority in the Norwegian Contemporary Press” Journal of Media and Religion, 2016, VOL 15,   Issue 1.   Routledge: Tylor & Francis Group

- (2016): “Storsamfunnet og minoritetene – før og nå”, i Plesner, I.,  Brandal, N. og Døving, C.A. (red): Nasjonale Minoriteter og urfolk i Norge: Politikken og dens virkninger,  Oslo: Universitetsforlaget

- (2016): “Pluralismens voktere. Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn som politisk aktør gjennom 20 år” i Kirke og Kultur, 

- (2016): «Hvis de hadde oppført seg som vanlige nordmenn, hadde alt vært greit, tror jeg», (Moe, V.; C.A. Døving; I. Levin og C. Lenz ) Fleks Scandinavian Journal of   Intercultural Theory and Practice, Vol 3 No. 1(2016): Å insistere på likebehandling. Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn gjennom 20 år, STL rapport 

- (2015): “Jews in the News – Representations of Judaism and the Jewish Minority in the Norwegian Contemporary Press” Forthcoming, November in Journal of Media and Religion

- (2015): Hva er rasisme, (Bangstad og Døving), Oslo: Universitetsforlaget*

- (2014) «Det som er jødisk» - Identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme, Døving, C.A. og V. Moe, HL-senteret

-(2014): «Position and Self-understanding of Sunni Muslim Imams in Norway» i Journal of Muslims in Europe, Brill (forthcoming 2014)

-(2013): «Små barn av regnbuen» i Den offentlige sorgen, Aagedal, O., Botvar, P.K., Høeg, I.M. (red), Oslo: Universitetsforlaget

-(2013): Religion i pressen, Døving, C.A og Kraft, S.E., Oslo: Universitetsforlaget

- (2012): «The Hijab Debate in the Norwegian Press: Secular or Religious Arguments?» in Journal of Religion in Europe, vol. 5, issue 2  (2012) 1-21

- (2012): Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn, Døving, C. A. & Thorbjørnsrud, B. (red) Oslo: Universitetsforlaget

- (2012): «Pressens mørkemenn/troens tjener – posisjon og selvforståelse blant sunni-muslimske imamer» i Døving, C. A. & Thorbjørnsrud, B. Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn, Oslo: Universitetsforlaget

- (2011):”Religionens omveier – det sekulære argument i hijabdebattene” i Bangstad, Lerivik, Plesner (red): Sekularisme i Norge Oslo: Unipub Forlag

-  (2011):“Formidling av andre verdenskrig i et flerkulturelt klasserom” i Lenz, C. og Risto-Nilssen, T. Fortiden i Nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrig, Oslo: Universitetsforlaget-

- (2010): National Memory and Minority Narratives, (introduction and co-editor) (2010), Oslo: Unipub Forlag

- (2010): "Anti-Semitism and Islamophobia: A Comparison of Imposed Group Identities", Dansk Tidsskrift for Islamforskning, nr. 2, 2010.

- (2010): ”Den vellykkede immigrant – lest i lys av Joseph Campbells The Hero With a Thousand Faces”, i Dîn – Tidsskrift for religion og kultur, Nr. 1-2/2010

- (2009): ”En gravlund i multikulturalismens navn” - etableringen av et muslimsk gravfelt i Norge”, i Døden spiglad i kulturforskningen, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien for svensk folkkultur, utgivelse høst 2009

- (2009): Livsriter som religionspolitisk utfordring, (red Døving og Plesner), STL-rapport

- (2009): ”Ritualer og sosial endring: Norsk-pakistanske eksempler” i Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning nr.1 2009

- (2009): Integrering. Teori og empiri.  Oslo: Pax forlag

- (2009): “Migration – Ritual attrition or increased flexibility?”, Pakistani Diasporas. Culture, Conflict and Change,  Kalra, V.S (eds).( 2009), Readings in Sociology and Social Anthropology, Oxford: Oxford University Press

- (2008): “Du principe multiculturaliste a la primauté des droits individuels en Norvège" in Laither, S. & Vilmain, V (dir) : L’histoire des minoritès est-elle une histoire marginale?, Paris : Alberto Benveniste Centre, Presses de l`Universitè Paris-Sorbonne

- (2006): ”Tryggheten er et annet sted. Innvandrere og utvandrere” i Hylland-Eriksen (red) Trygghet, Oslo: Universitetsforlaget 2006

- (2006): Skolegang i Pakistan. Barn med innvandrerbakgrunn som går på skole i foreldrenes opprinnelsesland, Forskningsrapport gitt ut ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo

- (2005): Norsk-pakistanske begravelsesritualer – en migrasjonsstudie, phd ved Institutt for kulturstudier Universitetet i Oslo, 2005

- (2004):”Islam i Norge” i Svensk religionshistorisk årsskrift 2004, Stockholm: Kristianstads Boktryckeri AB

- (2002): ”Norsk-Pakistanere” – et samfunn i diaspora?” i Tidsskrift for Migrasjonsforskning, 2/2002

- (2002): ”Døden er et skille mellom to liv. Pakistansk-islamske forestillinger om livet etter døden” i Din- Tidsskrift for religion og kultur, nr. 1/2002

- (2001): ”Punjab – Oslo – Punjab (eller Klemetsrud?)” i Tidsskrift for Migrasjonsforskning 1/2001

- (1997): "Dødens Praksis – et religiøst ritual i en sekularisert samtid". Chaos, dansk norsk tidsskrift for religionshistoriske studier nr. 28 1997

- (1996): ”Gravferdsritualet – en rett handling». i Kirke og kultur nr. 4 1996

 

Published Nov. 20, 2016 3:05 PM - Last modified Dec. 20, 2019 2:14 PM