Integrering - teori og empiri

Av Cora Alexa Døving

Hva mener vi med integrering? Hvem skal integreres? Hva forteller minoriteters erfaringer om integreringens vilkår? Kan man være integrert uansett religionstilhørighet? Kan man være integrert uansett kleskodeks? Kan man ha særrettigheter og likevel være integrert?

Multikulturalisme og kollektive rettigheter er viet spesiell oppmerksomhet. Boken inneholder også en kritisk analyse av endringer i norsk innvandringsdebatt.

Til tross for en integreringspolitikk der likebehandling er målet, er minoriteter ofte forbundet med negative stereotypier. Gjennom en historisk komparativ analyse viser forfatteren at stereotypier kan fortelle mer om majoriteten enn om minoriteten.

Integrering består av en kombinasjon av teoretiske perspektiver og empiriske eksempler. Den gir innsikt i sentrale områder innenfor migrasjons- og minoritetsforskningen.

Publisert 17. okt. 2012 10:00 - Sist endret 24. mars 2022 11:51