«Det som er jødisk» - Identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme

Av Cora Alexa Døving og Vibeke Moe

Denne rapporten presenterer funn fra en kvalitativ intervjustudie blant norske jøder. Studien har hatt tre overordnete mål: (1) å identifisere hva norske jøder selv mener konstituerer en jødisk identitet, (2) å peke på sammenhenger mellom historiebevissthet knyttet til Holocaust og identitetserfaringer, (3) å få innblikk i negative erfaringer forbundet med å være jødisk i dagens samfunn, samt hvordan antisemittisme som fenomen forstås og diskuteres innad i jødiske familier.

Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av semistrukturerte intervjuer med intervjuguide. Intervjuene foregikk både i form av individuelle intervjuer og gruppesamtaler innenfor familier med to generasjoner til stede.

Til sammen bygger rapporten på intervjuer med 54 personer. 33 av disse er intervjuet med utgangspunkt i spørsmålet om identitet, erfaringer og historiebevissthet. Kapitlet om antisemittisme bygger i tillegg på 21 intervjuer som er blitt gjennomført av DMT.

 

Bestill trykket rapport

Last ned rapporten digitalt

 

 

Publisert 16. juni 2014 10:44 - Sist endret 24. mars 2022 11:51