Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter

HL-senteret gjennomførte i perioden august 2010 – mai 2012 en kvantitativ undersøkelse om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter. Dette er den første omfattende befolkningsundersøkelsen i Norge på dette feltet.  

Rapporten presenterer resultatene av undersøkelsen, som ble gjennomført på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD),  Utenriksdepartementet og Justisdepartementet.

Prosjektgruppen har bestått av nasjonale og internasjonale eksperter innenfor antisemittismeforskning og kvantitativ forskning. Datainnsamlingen ble foretatt av TNS Gallup i november 2011.

Det var 1522 respondenter som deltok i undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen kan betraktes som representative for befolkningen både med hensyn til kjønn, alder, geografi og utdannelse.

Kunnskap om gruppefiendtlige holdninger er en forutsetning for å kunne fremme toleranse i et pluralistisk samfunn. Med denne undersøkelsen foreligger nå et solid kunnskapsgrunnlag på dette feltet.

Vi håper at rapporten vil bidra til økt selvrefleksjon, forståelse og kunnskap i et samfunn preget av kulturelt mangfold.

 

Last ned rapporten

Publisert 30. mai 2012 14:06 - Sist endret 24. mars 2022 11:51