Publikasjoner - Side 3

Av Marta Gjernes

Oppgåva gjer for det fyrste ei grundig framstilling av innvandrargruppa sin geografiske og sosioøkonomiske bakgrunn og tilsvarande plassering i det nye samfunnet. For det andre vert viktige aspekt ved tilpassingsprosessen mellom innvandrargruppa og motakarsamfunnet analysert.