Publikasjoner - Side 3

Av Vibeke Kieding Banik

Sionisme er både et ord og en ideologi med mange forskjellige valører, fortolkninger og implementeringer. Theodor Herzl er det navnet mange forbinder med sionismen, men Herzl er kun én av mange tenkere i sionismens historie.   

 

HL-senteret legger ut temahefter i et eget format, epub, som først og fremst er lagd for å leses på mobile enheter og lesebrett. Men de kan også leses på pc’er og mac’er. Denne siden vil ta for seg hvordan du kan lese temahefter i dette nye formatet.

Av Bjarte Bruland

I dette heftet drøftes bakgrunnen for aksjonen mot jødene i Norge høsten 1942 som førte til at 772 jøder ble deportert fra landet. Den tyske okkupasjonen av Norge var en forutsetning for at "den endelige løsningen av jødespørsmålet" også ble gjennomført i Norge. Men aksjonene ville ikke latt seg gjennomføre uten medvirkning fra Quisling-regimet og norske politimenn og byråkrater.

Av Cora Alexa Døving og Nicolas Schwaller

The establishment of international human rights has resulted in a radical change in the relation between minority groups and states. Modern democracies are obliged to create political and social conditions that guarantee a common ground for the minority as well as the majority.

Av Einhart Lorenz

Forestillingen om jødene bygger på stereotyper og klisjeer som flertallssamfunnene har formet gjennom århundrer. Jødene ble ofte betraktet som en homogen enhet. Utgangspunktet er at jødisk identitet er knyttet til staten Israel og Holocaust. Dette heftet viser at vi bør slutte med å gå ut fra at det finnes én allmenngyldig jødisk identitet, og at vi heller må snakke om mange identiteter blant jødene.

Av Einhart Lorenz

Auschwitz, Sachsenhausen, Ravensbrük og Bergen-Belsen og Theresienstadt er navn som de fleste har hørt. Men få vet at det fantes mer enn 10 000 leire i det tyskkontrollerte Europa under annen verdenskrig. I disse leirene ble millioner av mennesker fornedret, pint og myrdet.

Av Izabela Dahl og Einhart Lorenz

Izabela Dahl og Einhart Lorenz foreteller i dette heftet en del av historien til de østeuropeiske jødene. I Polen fant jødene et fristed i middelalderen da de ble utvist, fordrevet og drept i Mellom- og Vest-Europa. Ikke noe annet land har hatt en så stor betydning for jødenes historie og religiøse og kulturelle liv som Polen. Under polske konger opplevde de «en gyllen tidsalder».

Av Cora Alexa Døving

Cora Alexa Døving forklarer i heftet ulike årsaker bak migrasjon, men ser først og fremst på erfaringer med migrasjon. Livshistoriene gir innsikt i hvordan politikk, sosiale endringer, naturkatastrofer eller andre historiske hendelser påvirker menneskenes liv.

Av Terje Emberland og Jorunn Sem Fure

Mytene om germanerne og deres storslåtte historie preget fra midten av 1800-tallet ulike vitenskapelige disipliner og ble brukt i ideologiske og politiske sammenhenger. Dette kunne få til dels komiske uttrykk, men aller mest fikk det en tragisk utgang.

Av Tone Njølstad Slotsvik

I vår egen tid er det norske samfunnet preget av religiøst mangfold, men går vi hundre år tilbake var situasjonen en helt annen. Før dissenterloven kom i 1845, hadde ikke andre trossamfunn enn statskirken lov til å etablere seg på norsk jord, og ved overgangen til 1900-tallet var over 96 prosent av befolkningen medlemmer i statskirken.

Av Tore Linné Eriksen

I en voksende faglitteratur blir krig, massakrer og konsentrasjonsleirer i Namibia ofte beskrevet som «det tjuende århundrets første folkemord». Dette er utgangspunktet for en inngående studie av tysk kolonialisme i Namibia, der hovedvekten er lagt på perioden 1903-1908.

Av Elin Bakke-Lorentzen

Boken tar for seg den politiske prosessen bak grunnskolefaget «Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering» i Reform 97. I tillegg til å være en utdanningssosiologisk læreplananalyse, etter oppgaven fokus på religiøse og livssysnsmessise minoriteters situasjon i en tradisjonelt sett homogen nasjonalstat med flertallsstyre.

Av Marta Gjernes

Oppgåva gjer for det fyrste ei grundig framstilling av innvandrargruppa sin geografiske og sosioøkonomiske bakgrunn og tilsvarande plassering i det nye samfunnet. For det andre vert viktige aspekt ved tilpassingsprosessen mellom innvandrargruppa og motakarsamfunnet analysert.