Publikasjoner - Side 2

Av Per Johan Isdahl

Leger og helsepersonell spilte en sentral rolle i Nazi-Tysklands visjon om å dyrke frem det nazismen oppfattet som en sunn og perfekt folkekropp. Per Johan Isdahl viser i dette heftet både de internasjonale påvirkningene og forbildene og den lengre tyske historien som dannet bakgrunnen for nazistenes eugeniske program

Av Ingvild Thorson Plesner og Cora Alexa Døving (red.)

Denne rapporten fra 2009 tar for seg livsfaseriter innen forskjellige livssynsminoriteter i Norge og ulike religions- og livsynspolitiske utfordringer i den forbindelse.

Av Cora Alexa Døving

Cora Alexa Døving forklarer i heftet ulike årsaker bak migrasjon, men ser først og fremst på erfaringer med migrasjon. Livshistoriene gir innsikt i hvordan politikk, sosiale endringer, naturkatastrofer eller andre historiske hendelser påvirker menneskenes liv.

Av Cora Alexa Døving og Nicolas Schwaller

The establishment of international human rights has resulted in a radical change in the relation between minority groups and states. Modern democracies are obliged to create political and social conditions that guarantee a common ground for the minority as well as the majority.

Av Anton Weiss-Wendt

Murder Without Hatred er den første heldekkende monografien om Holocaust i Estland. Boken tar for seg det særegne ved messedrapene der lokale aktører begikk brorparten av drapene under oppsyn av den tyske okkupasjonsmakten.

Nik. Brandal, Cora Alexa Døving og Ingvill Thorson Plesner (red.)

I denne boka drøftes konsekvensene av minoritetspolitiske tiltak overfor samene som urfolk, og de fem gruppene som i 1998 fikk status som nasjonale minoriteter: rom, romani, kvener, skogfinner og jøder. De ulike kapitlene formidler ny forskning om politikken overfor de ulike gruppene, og gir tankevekkende innblikk i myndighetenes ulike strategier overfor disse gruppene – og hvordan de politiske strategiene har endret seg over tid.

Av Vibeke Kieding Banik

Våren 1940 bodde det i overkant av 2000 personer med jødisk bakgrunn i Norge. De fleste var første- eller annengenerasjons innvandrere fra Øst-Europa.

Av Susanne Maerz

De fleste store offentlige debattene om okkupasjonstiden har startet som følge av at en antatt eller faktisk skandale ble avslørt eller et tabu ble brutt. Dette gjelder for eksempel Ralph Hewins apologetiske biografi om Quisling i 1965 og TV-serien Holocaust i 1979.

Av Anton Weiss-Wendt

Estonia is perhaps the only country in Europe that lacks a comprehensive history of its Jewish minority. Spanning over 150 years of Estonian Jewish history, On the Margins is a truly unique book. Rebuilding a life beyond so-called Pale of Jewish Settlement in the Russian Empire, the Jewish cultural autonomy in interwar Estonia, and the trauma of Soviet occupation of 1940-41 are among the issues addressed in the book but most profoundly, the book wrestles with the subject of the Holocaust and its legacy in Estonia. (Budapest: Central European University Press, 2017). 

Av Håkon Harket

Ingen av grunnlovens paragrafer er mer gåtefull enn § 2. Paragrafen som nektet jøder og jesuitter adgang til riket står som en stengt port i en av Europas frieste konstitusjoner. Bestemmelsen om jødene var så viktig for Eidsvoll-fedrene at den inngikk i en av de elleve grunnsetningene. Men selv om paragrafen inntar en sentral plass i hva vi vet om 1814, har den i 200 år langt på vei vært uutforsket.

In the period 2015-2017 the Center for Studies of the Holocaust and Religious Minorities has conducted a follow-up of the population survey from 2012 Antisemitism in Norway? The Attitudes of the Norwegian Population towards Jews and Other Minorities (2012). Findings from the survey were published in December 2017.

Av Bodil Stenseth

Den 9. april 1940 sto Villa Grande på Bygdøy tom og ubebodd. Villaen som raget i landskapet var et monument over de mange storstilte, men forspilte planer. Jobbetidsvillaen med sin gigantiske størrelse og påkostede bygningskropp vitnet om hvilke kolossale formuer som to av Norges næringslivstopper la seg opp i jobbetiden under første verdenskrig. Så ble Villa Grande stående ufullført. 

 

 

Edited by Anton Weiss-Wendt og Rory Yeomans

In Racial Science in Hitler’s New Europe, 1938–1945, international scholars examine the theories of race that informed the legal, political, and social policies aimed against ethnic minorities in Nazi-dominated Europe.

By Anton Weiss-Wendt

The UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide has often been criticized as an inadequate instrument of international law. Indeed, the text of the Convention differs from the original concept conceived by the lawyer Raphael Lemkin.

Av Anton Weiss-Wendt

Hva er folkemord? Hvordan har vi klart å lage et felles globalt rettssystem som kan stile tiltalte for retten i et land for forbrytelser begått et annet sted? Anton Weiss-Wendt forsøker i dette heftet å besvare disse spørsmålene ved å se på tilblivelsen av folkemordkonvensjonen gjennom mannen som hadde ideen til den: Raphael Lemkin. 

Svært mange møter det religiøse Norge først og fremst gjennom mediene og offentligheten. Hva kommer til uttrykk der, om moskeer, jødiske ritualer, kristen kulturarv eller kongelige pilgrimsvandringer? Pressen er en arena for mange stemmer i norsk debatt. Forfatterne undersøker hvordan religion representeres og debatteres, hvilke saker religion inngår i, hva slags stemmer som slipper til og hva slags religionsforståelser som forutsettes og formidles. Og ikke minst, hvordan religionsrelaterte saker speiler ideer om norskhet og tilhørighet. 

Av Cora Alexa Døving og Berit Thorbjørnsrud (red.)

Religiøse ledere har en tvetydig posisjon i dagens norske samfunn. Tidligere ble religiøse ledere tillagt betydelig og selvfølgelig definisjonsmakt, og anerkjent som kulturelt viktige. Idag blir de ofte anklaget for å ha for mye definisjonsmakt ("mørkemenn"), samtidig som de omtales som irrelevante eller maktesløse.

av Christopher S. Harper

Professor Johs. Andenæs har kalt landssvikoppgjøret som "det vanskelige oppgjøret".  Ja, det var vanskelig å sette seg til doms over de som på en eller annen måte hadde ytet fienden bistand under okkupasjonen. 

Av Vibeke Kieding Banik

Sionisme er både et ord og en ideologi med mange forskjellige valører, fortolkninger og implementeringer. Theodor Herzl er det navnet mange forbinder med sionismen, men Herzl er kun én av mange tenkere i sionismens historie.   

Av Elin Bakke-Lorentzen

Boken tar for seg den politiske prosessen bak grunnskolefaget «Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering» i Reform 97. I tillegg til å være en utdanningssosiologisk læreplananalyse, etter oppgaven fokus på religiøse og livssysnsmessise minoriteters situasjon i en tradisjonelt sett homogen nasjonalstat med flertallsstyre.

Av Anton Weiss-Wendt

Seniorforsker ved HL-senteret har samlet sine minner og erfaringer fra oppveksten i Sovjetunionens siste tiår. Boken er skrevet fra ets barn perspektiv og viser hvordan det totalitære Sovjet-apparatets herskende ideologi infiltrerte alle livets sider.

Redigert av Marie Louise Seeberg, Irene Levin, Claudia Lenz

Utgivelsen innbyr til å reflektere rundt hva Holocaust betyr i ulike sammenhenger i dag, og hvordan minner og historie knyttes sammen med samtidsutfordringer på stadig nye måter.

 Av Anton Weiss-Wendt

After the staggering horrors of World War II and the Holocaust, the United Nations resolved to prevent and punish the crime of genocide throughout the world. The resulting UN Genocide Convention treaty, however, was drafted, contested, and weakened in the midst of Cold War tensions and ideological struggles between the Soviet Union and the West.

 

Av Øivind Kopperud, Vibeke Moe og Vibeke Kieding Banik

Denne antologien reflekterer akademikeren Einhart Lorenz’ forskning og mangeårige virke som veileder og formidler ved Universitetet i Oslo.

Av Claudia Lenz

På HL-senteret står en statue som viser en mann iført SS-uniform. Den høyre armen er hevet til nazi-hilsen.Kunstneren Victor Lind vil fortelle historien om politimannen Knut Rød, som var ansvarlig for arrestasjonen av jødene i Oslo i 1942, gjennom denne statuen.