Dembra for lærerutdannere søker samarbeidspartnere

I perioden 2020/2021 kan fire nye lærerutdanninger delta i samarbeidet knyttet til forebygging av rasisme, antisemittisme og andre former for gruppefiendlighet.

Illustrasjonsfoto

Dembra er et tilbud om kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Dembra for lærerutdannere (Dembra LU) har blitt etablert for å styrke profesjonskompetanse temaer knyttet til rasisme, antisemittisme, fordommer og diskriminering i lærerutdanningen. Søknadsfristen er 7. November 2019.
 

Fokusområder: F&U arbeid / kompetanseheving / faglig nettverk
Ramme for tildeling: Inntil totalt NOK 400.000,- per institusjon (inntil totalt NOK  200.000,- per år)
Tidsrom: 2020-2021 (22 måneder)
Antall tildelinger:  Fire institusjoner
Søknadsfrist: 7. november 2019

 

I. Bakgrunn
Dembra er et tilbud om kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Dembra for lærerutdannere (Dembra LU) har blitt etablert for å styrke profesjonskompetanse temaer knyttet til rasisme, antisemittisme, fordommer og diskriminering i lærerutdanningen. HL-senteret er prosjektleder for Dembra.
2018/2019 har Dembra LU samarbeidet med 6 lærerutdanningsinstitusjoner omkring utvikling, utprøving og evaluering av undervisning relatert til Dembra-tematikk. Dembra LU gjennomføres med midler fra Kunnskapsdepartementet. og skal videreføres i 2020/2021. Videre bevilgning fra KD er en forutsetning for gjennomføringen av prosjektet. I denne perioden vil arbeidet fokusere på å koble fagfornyelsen (tverrfaglige temaer, integrerte tilnærminger fagdidaktikk/læringsmiljø og lærernes profesjonelle samarbeid rundt verdispørsmål) til Dembra-tematikk.


HL-senteret vil i perioden 2020/2021 samarbeide med fire norske lærerutdanningsinstitusjoner som ønsker å:

 • styrke egen kompetanse og institusjonell praksis relatert til forebygging av fordommer, gruppefiendtlighet og diskriminering internt.
 • utvikle / videreutvikle undervisning som styrker studentenes profesjonskompetanse relatert til skolens forebygging av fordommer, gruppefiendtlighet og diskriminering
 • delta i et faglig samarbeid med HL-senteret og andre lærerutdanningsinstitusjoner
 • bidra i utviklingen av relevante fagfelt knyttet til gruppefiendtlighet

Samarbeidet innebærer deltakelse i et sterkt faglig nettverk og gir en ramme for utviklingsarbeid, erfaringsdeling og kvalitetssikring. I tillegg innebærer samarbeidet økonomisk støtte til F&U arbeid med inntil totalt NOK 400.000,- fordelt over to år.

 

II. Kriterier for tildeling
Søknader vurderes på bakgrunn av hvor godt de svarer til følgende målsettinger:


A. Samarbeidet skal bidra til institusjonens FOU-arbeid rettet mot utvikling, utprøving og evaluering av:

 • arbeids- og undervisningsmåter som kobler fagdidaktikk og profesjonskompetanse relatert til inkluderende læringsmiljø. Det vil være en fordel dersom FOU-arbeidet involverer fag som matematikk, naturfag, kroppsøving, mat og helse, språk og/eller kunst og håndverk
 • undervisningsressurser om fordommer og gruppefiendtlighet til bruk i lærerutdanningene, med særlig fokus på implementering av fagfornyelsen (tverrfaglige temaer, integrerte tilnærminger fagdidaktikk/læringsmiljø og lærernes profesjonelle samarbeid rundt verdispørsmål) koblet til Dembras kjernetematikk (se www.dembra.no )

B. Samarbeidet skal forankres hos ledelsen ved den respektive institusjonen og involvere øvrig kollegafelleskap, med fokus på økt bevissthet om mangfolds-relaterte temaer ved egen institusjon, samt etablering av gode rutiner og praksiser internt.

I tillegg skal de søkende institusjonene ta stilling til i hvilken grad de er åpne for faglig samarbeid med regionale Dembra-aktører (Raftostiftelsen, Arkivet, Falstadsenteret, Nansen Fredssenter, HL-senteret), samt åpne for utplassering av institusjonens praksis-studenter ved utvalgte Dembra-skoler.


III. Økonomisk støtte
De utvalgte institusjoner kan få økonomisk støtte med inntil totalt NOK 400.000,- fordelt over to år, etter inngått avtale med HL-senteret. Den økonomiske støtten skal bl.a. dekke:

 • Institusjonens deltakelse i prosjektets fagnettverk, inkludert reise og opphold for aktuelle fagpersoner under minst to to-dagers samlinger i semesteret over to år (til sammen fire møter)
 • FOU-arbeid rettet mot egen undervisning, inkludert utprøving og evaluering av opplegg i undervisningssammenheng.
 • Involvering av øvrig kollegafelleskap ved institutt/program/institusjon
 • Utvikling av fagartikkel basert på FOU-arbeidet
 • Bidrag / tilrettelegging av tekst til Dembras nettsider

IV. Søknadsprosessen
HL-senteret velger ut opp til fire lærerutdanningsinstitusjoner på bakgrunn av prosjektsøknader levert via senterets elektronisk søknadsportal. Søknader må inkludere en beskrivelse av FOU-arbeidet som er planlagt ved institusjonen, samt en oversikt over fagpersonene som vil være knyttet til prosjektet, inkludert CV’er, ansvarsfordeling samt estimert timebruk.


Forventet tidslinje:
• Call for partners (publiseres 7. oktober 2019)
• Søknadsfrist (7. november 2019)
• Samtale med aktuelle lærere og ledelse ved institusjonen (nov/des 2019)
• Inngåelse av samarbeidsavtale (innen 1. januar 2020)
• Oppstart (feb/mars 2020)

 

Publisert 8. okt. 2019 17:00 - Sist endret 9. okt. 2019 09:29