Hva muslimer snakker om når de snakker om jøder

HL-senterets forsker Vibeke Moe disputerer 11. februar.

For første gang er muslimer i Norge dybdeintervjuet om jøder og jødedom. Basert på 32 kvalitative intervjuer har Vibeke Moe i sitt doktorgradsarbeid analysert fortellinger om jøder blant muslimer i Norge. Resultatet er et nyansert bilde.

Vibeke Moe disputerer 11. februar


I vår tid har den israelsk-palestinske konflikten dannet et viktig bakteppe for inntrykket av muslimsk-jødiske relasjoner. Antisemittiske handlinger begått av ekstremister har også bidratt til inntrykket av en primært konfliktfylt relasjon. 

Samtidig har muslimer og jøder en felles religiøs arv og en delt historie som strekker seg helt tilbake til islams begynnelse. Dette har gitt opphav til historier som vektlegger fellesskap og religiøse bånd, men også polemiske skildringer der hensikten har vært å markere grenser og å definere seg selv i motsetning til den andre.
 
Dette doktorgradsprosjektet har utforsket konstruksjoner av fellesskap og grenser mellom muslimer og jøder. Et gjennomgående trekk hos informantene er at de bruker jødenes historie i Europa og den moderne antisemittismen for å forstå situasjonen til den muslimske minoriteten i dagens Europa. På samme måte utgjør deres egne erfaringer som minoritet en referanseramme i forståelsen av den jødiske minoritetens situasjon i dag.

Hovedlinjer i tidligere forskning om forholdet mellom muslimer og jøder har fokusert på antisemittisme. Denne studien viser et nyansert bilde og hvordan både den religiøse forbindelsen mellom islam og jødedom og felles minoritetserfaringer kan danne utgangspunkt for forståelse og solidaritet mellom jøder og muslimer. 

Avhandlingen Community, Boundaries, and Meaning in Narratives about Jews among Muslims in Norway ble levert ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen er åpen for publikum og vil også strømmes direkte. Klikk her for mer informasjon, strømmelenke og for å bestille et digitalt eksemplar av avhandlingen

Vibeke Moe er forsker ved HL-senteret innen feltene antisemittisme, muslimfiendtlighet og muslimsk-jødiske relasjoner i samtiden. Moe var koordinator for HL-senterets kartlegging av holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017 og leder den tredje holdningsundersøkelsen, som gjennomføres i perioden 2020-2022. 

Av Hilde Harbo
Publisert 31. jan. 2022 14:19 - Sist endret 27. apr. 2022 08:49