Dembra for lærerutdannere søker samarbeidspartnere - utvidet søknadsfrist

I perioden 2020/2021 kan fire nye lærerutdanninger delta i samarbeidet knyttet til forebygging av rasisme, antisemittisme og andre former for gruppefiendlighet.

Illustrasjonsfoto

Foto: Werner Andersson

Dembra er et tilbud om kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Dembra for lærerutdannere (Dembra LU) har blitt etablert for å styrke profesjonskompetanse temaer knyttet til rasisme, antisemittisme, fordommer og diskriminering i lærerutdanningen. Søknadsfristen er 7. November 2019.
 

Fokusområder: F&U arbeid / kompetanseheving / faglig nettverk
Ramme for tildeling: Inntil totalt NOK 400.000,- per institusjon (inntil totalt NOK  200.000,- per år)
Tidsrom: 2020-2021 (22 måneder)
Antall tildelinger:  Fire institusjoner
Søknadsfrist: 12. november 2019

 

I. Bakgrunn
Dembra er et tilbud om kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Dembra for lærerutdannere (Dembra LU) har blitt etablert for å styrke profesjonskompetanse temaer knyttet til rasisme, antisemittisme, fordommer og diskriminering i lærerutdanningen. HL-senteret er prosjektleder for Dembra.
2018/2019 har Dembra LU samarbeidet med 6 lærerutdanningsinstitusjoner omkring utvikling, utprøving og evaluering av undervisning relatert til Dembra-tematikk. Dembra LU gjennomføres med midler fra Kunnskapsdepartementet. og skal videreføres i 2020/2021. Videre bevilgning fra KD er en forutsetning for gjennomføringen av prosjektet. I denne perioden vil arbeidet fokusere på å koble fagfornyelsen (tverrfaglige temaer, integrerte tilnærminger fagdidaktikk/læringsmiljø og lærernes profesjonelle samarbeid rundt verdispørsmål) til Dembra-tematikk.


HL-senteret vil i perioden 2020/2021 samarbeide med fire norske lærerutdanningsinstitusjoner som ønsker å:

 • styrke egen kompetanse og institusjonell praksis relatert til forebygging av fordommer, gruppefiendtlighet og diskriminering internt.
 • utvikle / videreutvikle undervisning som styrker studentenes profesjonskompetanse relatert til skolens forebygging av fordommer, gruppefiendtlighet og diskriminering
 • delta i et faglig samarbeid med HL-senteret og andre lærerutdanningsinstitusjoner
 • bidra i utviklingen av relevante fagfelt knyttet til gruppefiendtlighet

Samarbeidet innebærer deltakelse i et sterkt faglig nettverk og gir en ramme for utviklingsarbeid, erfaringsdeling og kvalitetssikring. I tillegg innebærer samarbeidet økonomisk støtte til F&U arbeid med inntil totalt NOK 400.000,- fordelt over to år.

 

II. Kriterier for tildeling
Søknader vurderes på bakgrunn av hvor godt de svarer til følgende målsettinger:


A. Samarbeidet skal bidra til institusjonens FOU-arbeid rettet mot utvikling, utprøving og evaluering av:

 • arbeids- og undervisningsmåter som kobler fagdidaktikk og profesjonskompetanse relatert til inkluderende læringsmiljø. Det vil være en fordel dersom FOU-arbeidet involverer fag som matematikk, naturfag, kroppsøving, mat og helse, språk og/eller kunst og håndverk
 • undervisningsressurser om fordommer og gruppefiendtlighet til bruk i lærerutdanningene, med særlig fokus på implementering av fagfornyelsen (tverrfaglige temaer, integrerte tilnærminger fagdidaktikk/læringsmiljø og lærernes profesjonelle samarbeid rundt verdispørsmål) koblet til Dembras kjernetematikk (se www.dembra.no )

B. Samarbeidet skal forankres hos ledelsen ved den respektive institusjonen og involvere øvrig kollegafelleskap, med fokus på økt bevissthet om mangfolds-relaterte temaer ved egen institusjon, samt etablering av gode rutiner og praksiser internt.

I tillegg skal de søkende institusjonene ta stilling til i hvilken grad de er åpne for faglig samarbeid med regionale Dembra-aktører (Raftostiftelsen, Arkivet, Falstadsenteret, Nansen Fredssenter, HL-senteret), samt åpne for utplassering av institusjonens praksis-studenter ved utvalgte Dembra-skoler.


III. Økonomisk støtte
De utvalgte institusjoner kan få økonomisk støtte med inntil totalt NOK 400.000,- fordelt over to år, etter inngått avtale med HL-senteret. Den økonomiske støtten skal bl.a. dekke:

 • Institusjonens deltakelse i prosjektets fagnettverk, inkludert reise og opphold for aktuelle fagpersoner under minst to to-dagers samlinger i semesteret over to år (til sammen fire møter)
 • FOU-arbeid rettet mot egen undervisning, inkludert utprøving og evaluering av opplegg i undervisningssammenheng.
 • Involvering av øvrig kollegafelleskap ved institutt/program/institusjon
 • Utvikling av fagartikkel basert på FOU-arbeidet
 • Bidrag / tilrettelegging av tekst til Dembras nettsider

IV. Søknadsprosessen
HL-senteret velger ut opp til fire lærerutdanningsinstitusjoner på bakgrunn av prosjektsøknader levert via senterets elektronisk søknadsportal. Søknader må inkludere en beskrivelse av FOU-arbeidet som er planlagt ved institusjonen, samt en oversikt over fagpersonene som vil være knyttet til prosjektet, inkludert CV’er, ansvarsfordeling samt estimert timebruk.


Forventet tidslinje:
• Call for partners (publiseres 7. oktober 2019)
• Søknadsfrist (12. november 2019)
• Samtale med aktuelle lærere og ledelse ved institusjonen (nov/des 2019)
• Inngåelse av samarbeidsavtale (innen 1. januar 2020)
• Oppstart (feb/mars 2020)

 

Publisert 8. okt. 2019 17:00 - Sist endret 11. okt. 2021 10:41