Oppstart i Dembra for lærerutdannere

HL-senteret er i gang med et prosjekt for å styrke kompetansen hos nye lærere på temaer knyttet til rasisme, antisemittisme, fordommer og diskriminering. Prosjektet er en videreutvikling av HL-senterets Dembra satsing (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme), som rettes mot ungdomsskolen og videregående skole. Det første møtet med representanter fra samarbeidende lærerutdanningsinstitusjoner ble gjennomført 17. april. Her ble blant annet de første idéskissene til undervisningsaktiviteter som skal gjennomføres fra høstsemesteret presentert.

 

foto: Elise Grimsrud Christensen

I samarbeid med lærerutdanningene ved Norges naturvitenskapelig universitet, Universitetet i Agder, Universitet i Oslo, Høgskulen på Vestlandet, OsloMet og Det teologiske menighetsfakultetet skal det utvikles studier og undervisningsmåter som skaper kritisk refleksjon og bevissthet. Forsknings- og utviklingsarbeidet som utføres av disse institusjonene vil resultere i en nettbasert ressursbank som også skal kunne tas i bruk i andre lærerutdanninger.

– Prosjektet er et viktig løft for arbeidet mot rasisme, antisemittisme og fordommer i Norge, sier senterets leder, Guri Hjeltnes. – Gjennom flere år har HL-senteret bidratt til å støtte skoler i arbeidet med forebygging av fordommer og gruppefiendtlighet, men det er helt avgjørende at lærere også gjennom utdanningen får et solid grep om disse temaene.

Prosjektet skal videre knyttes til fornyelsen av kunnskapsløftet, ny generell del og det pågående arbeidet med læreplaner i fagene. Prosjektleder for Dembra for lærerutdannere, Claudia Lenz, understreker betydningen av tidspunktet:

– Demokrati og medborgerskap kommer nå inn som tverrfaglig tema i alle fag. Ny overordnet del understreker dessuten at arbeid med læringsmiljø og i fagene skal henge sammen – dette styrker skolenes systematiske arbeid i tråd med verdigrunnlaget. Det nye prosjektet blir et nybrottsarbeid med tanke på hvordan lærere i fremtiden skal kunne utvikle undervisningsmåter og reflektere rundt sin profesjonelle rolle.

I tillegg til å knytte lærerutdanningsinstitusjoner til dette arbeidet, oppretter HL-senteret en egen referansegruppe som vil bestå av representanter fra ulike organisasjoner og kompetansemiljøer på feltet. Målet er å innarbeide de konkrete utfordringene som lærere og elever faktisk møter i norsk skole.  Ressursene som utvikles skal gi norske lærerstudenter gode redskap for å forstå og reflektere rundt diskriminering og gruppefiendtlighet knyttet til bl.a. kjønn, kjønnsidentitet/-uttrykk, seksuell orientering, etnisitet, religion/livssyn og nedsatt funksjonsevne.

Prosjektet blir gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og avsluttes i slutten av 2019.

Av Christoffer Henrik Gambert
Publisert 30. apr. 2018 15:14 - Sist endret 6. feb. 2020 11:34