Ny forskningsrapport om høyreekstremisme i Norge

Mandag 22. oktober ble rapporten «Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier» lagt fram på Politihøgskolen i Oslo.

Seniorforskerne Alexa Døving og Terje Emberland ved HL-senteret er tunge bidragsytere til rapporten. Deres felles artikkel viser at konspirasjonsteorier er svært utbredt på nettsteder knyttet til ytre høyre fløy i Norge. Teoriene presenteres sjelden i sin helhet, men framkommer som det forskerne kaller «konspirasjonssnakk». Med det menes kommentarer og samtaler som er preget av mistillit til samfunnselitene, det politiske systemet og media, og hvor ulike hendelser blir lagt fram som tegn på at noe foregår i det skjulte. Troen på konspirasjonsteorier er en måte å finne en enkel årsak til alt man misliker ved samfunnsutviklingen, gjerne i form av en syndebukk. Dette kan skape en følelse av orden og kontroll hos mennesker som opplever frustrasjon, avmakt og mistillit til samfunnsautoriteter. 

Blant de innvandrings- og islamfiendtlige gruppene er det det først og fremst muslimene, alliert med Arbeiderpartiet, som framstilles som konspiratører. Hos de høyreekstreme og nazistiske gruppene utpekes ofte jødene som hovedfiende. 

Tidligere forskning viser at folk som tror på konspirasjonsteorier har en større tilbøyelighet til å anse vold som et legitimt virkemiddel. 

– Vi kan ikke si noe om hvorvidt personer som deltar i disse nettfellesskapene er potensielle voldsutøvere, men oppfordring til vold forekommer ganske ofte. Konspirasjonssnakket handler også om å oppfordre til ulike former for motstand. Det blir hevdet at samfunnet er overtatt av forrædere, quislinger. Særlig blir slike anklager rettet mot Arbeiderpartiet, som man mener er nikkedukker for muslimene. Dette er et språk som lett kan legitimere handling, også voldelig, sier forskerne. 

Nyansatt stipendiat ved HL-senteret, Birgitte P. Haanshuus, har også bidratt til rapporten med et kapittel om ytre høyres nettaktivisme. Studien viser at internett og sosiale medier er en viktig arena for høyreradikal og høyreekstrem aktivitet i dag. I løpet av de siste årene har aktivitetsnivået på noen sider økt betydelig, og det er liten tvil om at nettaktivismen bidrar til større spredning av innvandringsfiendtlig propaganda. 

Rapporten består av fire delprosjekter: 

 • Utvikling og utbredelse av høyreekstremisme i Norge -
  Tore Bjørgo (UiO og C-REX) og Ingvild Magnæs Gjelsvik (PHS)
 • Fra gata til data? Ytre høyres aktivisme på internett og sosiale medier -
  Birgitte P. Haanshuus (PHS og C-REX)
 • Konspirasjonsteorier i det ytterliggående høyrelandskapet i Norge -
  Cora Alexa Døving (HL-senteret) og Terje Emberland (HL-senteret)
 • Politiets virkemidler og rolle i forebygging av høyreekstremisme -
  Ingvild Magnæs Gjelsvik (PHS) og Tore Bjørgo (UiO og C-REX)

Les rapporten her: 

https://www.phs.no/biblioteket/anmeldinger/hoyreekstremisme-i-norge-utviklingstrekk-konspirasjonsteorier-og-forebyggingsstrategier/

Publisert 23. okt. 2018 15:18 - Sist endret 25. okt. 2018 11:08