Forskningsnytt: Artikkel i FLEKS om nordmenns syn på årsaken til negative holdninger til jøder og muslimer.

I 2012 kom den første undersøkelsen om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter, «Antisemittisme i Norge?». Nylig ble en artikkel publisert i forskningsmagasinet FLEKS, Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, der artikkelforfatterne analyserte hva respondentene i undersøkelsen trodde var årsakene til negative holdninger rettet mot jøder og muslimer.

Moskédør tilgriset med hakekors. Foto: Dagen,

-Vi ønsket å se om vi kunne finne et mønster i svarene, spesielt om de bygger på stereotype oppfatninger av gruppene jøder og muslimer, og i hvilken grad konspirasjonsteorier blir trukket inn, sier Vibeke Moe, doktorgradsstipendiat ved HL-senteret og en av forskerne bak artikkelen.  Forskerne satte også utsagnene inn i en bredere, samfunnsmessig kontekst, og diskuterer i hvilken grad de speiler ideer om inkludering og ekskludering.

Analysen avdekket at de to minoritetene er eksponert for ulike stereotypier og fordommer. Negative holdninger til jøder blir i stor grad forklart med henvisning til Israels rolle i Midtøsten-konflikten, og nesten aldri med spesifikke referanser til jøder i det norske samfunnet. – Israels rolle knyttes ofte til undertrykkelse, hensynsløshet og makt, sier Moe. - Analysen viser hvordan slike utsagn, og koblingen mellom «jøder» og «Israel», bidrar til å redusere kompleksiteten i situasjonene som beskrives. Som en konsekvens av denne koblingen regnes heller ikke jøder som en del av det norske kollektivet.

Utsagnene knyttet til muslimer viser at de betraktes som borgere, og slik sett som en del av samfunnet, men med kjennetegn som betraktes som problematiske og truende. Respondentene koblet ofte negative holdninger mot muslimer opp mot at kulturen deres er «fremmed».

-Selv om det er klare forskjeller mellom de generaliserende utsagnene om de to gruppene, konkluderer vi med at de har samme funksjon: å være en kontrast til oppfatningen av hva som er typisk norske, gode verdier. Stereotypiene bidrar dermed til å opprettholde en idealisert oppfatning av det norske «oss», samtidig som det etableres et skille mot «de andre», avslutter Vibeke Moe.

Artikkelen «Hvis de hadde oppført seg som vanlige nordmenn hadde alt vært greit, tror jeg» - nordmenns syn på årsaken til negative holdninger til jøder og muslimer er skrevet av Vibeke Moe, HL-senteret, Alexa Døving, HL-senteret, Irene Levin, HiOA og Claudia Lenz, Det Europeiske Wergelandsenteret. 

Les artikkelen her.

Publisert 4. mai 2016 14:39 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44