Innspillsmøte om antisemittisme

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte den 29. juni et innspillsmøte som forberedelse til regjeringens kommende handlingsplan mot antisemittisme. Blant de inviterte var representanter fra relevante forskningsinstitusjoner, de mosaiske trossamfunnene i Norge, berørte personer og andre som har engasjert seg i den offentlige debatten. 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innledet. Foto: KMD

«Felles ansvar»

I sin velkomsthilsen la Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vekt på at kampen mot antisemittisme er et felles ansvar vi bærer som storsamfunn. Dette var også et poeng forsker Vibeke Moe fra HL-senteret fulgte opp i sin innledning, gjennom å understreke at antisemittisme og gruppefiendtlige forestillinger både er et samfunnsproblem og et demokratiproblem.

 

Kunnskapsbasert fundament

For at den kommende handlingsplanen skal bli et viktig bidrag i kampen mot antisemittisme ga Vibeke Moe og HL-senteret noen tydelige råd. – Helt sentralt er det at planen får et kunnskapsbasert fundament. Det foreligger for eksempel ikke noe godt registreringssystem for antisemittiske hendelser, og man trenger regelmessige kartlegginger av holdninger, fastslo Moe.

 

Forsker Vibeke Moe. Foto: HL-senteret

 

For å kunne treffe gode tiltak er det også nødvendig å forstå mer om hvordan meninger dannes, hvordan de forplanter seg, hvilken funksjon de har i samfunnet og i hvilke kontekster de gjør seg gjeldende.

HL-senterets innledning ble etterfulgt av innlegg fra Fritt Ords Knut Olav Åmås, den unge, norske jøden Hedda Savosnick, og Hassan Raja, en av initiativtakerne til «Fredens ring». Deretter samlet møtedeltakerne seg i grupper for diskusjon, for deretter å oppsummere i plenum.

 

Bred departemental forankring

Regjeringens arbeid mot antisemittisme vil være forankret i de tre departementene Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet. Møtet ble ledet av statssekretær Ingvild Næss Stub i UD og ministerne fra de to øvrige departementene holdt avslutningsinnlegg.

 

Les mer

Forsker Vibeke Moe/HL-senterets innlegg

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners innledning

Artikkel om innspillsmøtet i Vårt Land

Knut Olav Åmas i Aftenposten: Kamp mot jødehatet

Publisert 1. juli 2015 13:54 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44