Stor interesse for diskrimineringskonferanse

Tirsdag 5. mai åpnet statsråd Solveig Horne konferanse om etnisk diskriminering og rasisme på HL-senteret. 

Statsråd Solveig Horne åpner konferansen.

Konferansen undersøkte diskriminering av etniske og religiøse minoriteter både i historisk perspektiv og i dagens Norge. Over 80 deltakere fra ulike minoritetsorganisasjoner, fagmiljøer og ansatte i offentlig forvaltning viser at dette er et felt som engasjerer. Statsråd Solveig Horne understreket betydningen av god og oppdatert kunnskap for å sikre like muligheter for alle og bekjempe all form for diskriminering. Blant innlederne var Arnfinn Midtbøen, Natalina Jansen, Knut Vollebæk, Muniba Ahmad og Hatbrottsgruppen fra Stockholmspolitiet. På bakgrunn av konferansen skal HL-senteret utarbeide en rapport med anbefalinger til regjeringen i deres arbeid mot diskriminering og rasisme.

 

Innledninger fra konferansen:

Klikk på titlene for å høre foredragene.

 

Arnfinn Midtbøen: Diskrimineringsutfordringer blant samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge

Midtbøen redegjorde for diskrimineringsutfordringer som ulike minoritetsgrupper i Norge møter. Alle grupper opplever diskriminering, men det er gjort langt mer forskning blant nyere innvandrere enn for samer og nasjonale minoriteter.

 

Pia Lane: Kvensk språk og identitet: fornorskningspolitikk og status som offisielt minoritetsspråk

I innlegget om kvensk språk og identitet belyste Pia Lane hvordan det språklige aspektet ved fornorskningspolitikken var sterkere overfor samer og kvener enn for de andre nasjonale minoritetene.

 

Natalina Jansen: Beklagelsen: starten på en forsoning

Jansen fortalte om hvordan beklagelsen fra norske myndigheter kan være starten på en forsoning mellom norske myndigheter og rom og likestilte muligheter for norske rom. Hun trakk fram mange rom opplever å føle seg utsatt i møte med politiet, i butikker og på andre arenaer.

 

Lars Lien: Diskriminering av rom i et historisk perspektiv

Lien innledet om roms historie i Norge, fra innvandring i 1860-årene. Han tematiserte avvisningen av en gruppe norske rom i 1934 og gruppens videre skjebne som kasteballer i diplomatiske stridigheter mellom Norge og Belgia og ofre for nazistenes utryddelsesprosjekt, til de første overlevende returnerte til Norge i 1954.

 

Knut Vollebæk: Utviklingen av norske myndigheters politikk overfor romanifolket/taterne

Vollebæk redegjorde for Romani-/taterutvalgets mandat. Assimileringspolitikken som ble ført overfor taterne/romanifolket har konsekvenser i dag, både for enkeltmennesker og for gruppen som helhet. 

 

Anna Gustavsen: Situasjonen for romanifolket/taterne i dag 

Gustavsen holdt et innlegg om fordommer og diskriminering som gruppen møter i dag. Hun framhevet et vellykket prosjekt som resulterte i økt kunnskap om taterne/romanifolket blant lærere i skolen. 

 

Muniba Ahmad: Erfaringer med å delta i samfunnsdebatten

Muniba Ahmad snakket om bakgrunnen for et innlegg hun skrev i Aftenposten. Hun mottok massiv støtte etter publiseringen av innlegget, men også en trussel som ble tatt svært alvorlig av politiet. Hun påpekte at det er viktig å anmelde hatkriminalitet.

 

Daniel Godman og Andrea Hammar: Arbeidet i Sverige med å avdekke hatkriminalitet

Innlederne fra Hatbrottsgruppen i Stockholmspolitiet presenterte arbeidsmetoder de bruker i for å avdekke hatkriminalitet. Gruppen har i sitt arbeid skiftet fokus fra den mistenkte til den som er utsatt for hatkriminalitet.

 

Eero Olli: Registreringspraksis i Norge

I sitt innlegg redegjorde Olli for hvordan Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) kan fange opp opplevd diskriminering. På åtte år har LDO mottatt 2210 henvendelser hvorav 447 har blitt klagesaker, som til slutt har endt med 294 uttalelser.

 

Anita Rathore: Minoriteters møte med det offentlige og media

Anita Rathore viste konkrete eksempler på hvordan og i hvilke sammenhenger minoriteter gjøres synlige i offentligheten og mediene. Det er viktig at visuell kommunikasjon reflekterer byens befolkning og mangfold.

 

Jai Ganapathy: Tillit mellom politiet og minoriteter

Tillit og omdømmet til politiet går hånd i hånd, og Ganapathy snakket om hvordan Politihøgskolen arbeider for økt kunnskap i utdanningen og videreutdanningen, for å øke tilliten i minoritetsgrupper og diskriminering i politiarbeid. 

 

Panelsamtale: Oppsummering og tanker om videre arbeid

Konferansen ble avsluttet med en panelsamtale med Hadi Lile (Redd Barna), Navjot K. Sandhu (Minotenk), Sylo Taraku (LIM-nettverket), Ingvill T. Plesner (Romani-/taterutvalget) og Lars Østby (Statistisk sentralbyrå), ledet av Vibeke Moe ved HL-senteret.

Publisert 7. mai 2015 16:17 - Sist endret 25. okt. 2018 09:44